Artikel

Dreigingsbeeld kennisveiligheid - veiligheidsdiensten 2021

Wie bedreigt onze kennisveiligheid, en hoe?

Deze analyse is in samenwerking tussen Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) tot stand gekomen. Het biedt inzicht in welke nationale veiligheidsbelangen geschaad (kunnen) worden door statelijke actoren (individuen of organisaties die een overheid vertegenwoordigen) en op welke wijze dat gebeurt of kan gebeuren.

Uit de analyse van deze diensten blijkt dat overheden, kennisinstellingen en bedrijven alle drie doelwit zijn en kunnen worden van activiteiten die de Nederlandse democratische rechtsorde en nationale veiligheid kunnen schaden, en dat er middelen worden gebruikt zoals beïnvloeding en inmenging (inclusief verspreiden van desinformatie), fysieke en digitale spionageactiviteiten, (digitale) voorbereiding op en daadwerkelijke verstoring en sabotage, militaire activiteiten (o.a. intimidatie en machtsvertoon) en de inzet van economische instrumenten (overnames en investeringen).

Over het dreigingsbeeld (zie de pdf hieronder) zeggen de AIVD, MIVD en NCTV in deze video het volgende:

"De Nederlandse nationale veiligheidsbelangen zijn kwetsbaar en worden substantieel bedreigd en aangetast door andere landen. Dat blijkt uit het dreigingsbeeld statelijke actoren dat wij, de AIVD, MIVD en NCTV presenteren. 

In het dreigingsbeeld wordt de dreiging vanuit andere landen concreet gemaakt. Statelijke actoren richten zich namelijk op steeds meer verschillende terreinen. Ze kijken niet alleen naar de klassieke doelwitten, zoals de Rijksoverheid en bedrijven binnen de vitale infrastructuur, ze kijken breder. Om deze dreigingen tegen te gaan, brengen we partijen en de deskundigheid bij elkaar. Op alle niveaus koppelen we het inzicht in de dreiging aan het inzicht in de belangen en doelwitten die we willen beschermen. 

De Nederlandse samenleving en economie zijn sterk verweven met geopolitieke omstandigheden en veiligheid. Onze open economie biedt veel kansen, maar maakt ons bij minder goede internationale verhoudingen ook kwetsbaar. Daarom doet de AIVD ook structureel onderzoek naar economische veiligheid, maar ook naar spionage en ongewenste buitenlandse inmenging.

Zo verstoorde de AIVD recent een groot netwerk van menselijke bronnen bij hightech bedrijven en onderwijsinstellingen. Dat netwerk werd gerund door een Russische inlichtingenofficier. De activiteiten raken onze bedrijven, onze economie, onze welvaart en onze veiligheid. Daarom is alertheid geboden.

We zien in toenemende mate Russische en Chinese spionageactiviteiten bij Nederlandse topsectoren en kennisinstellingen. Uit ons onderzoek werd duidelijk dat tientallen Chinese studenten aan Nederlandse universiteiten promoveren in militair relevante technologie. Zij bleken rechtstreeks verbonden aan de Chinese krijgsmacht of Chinese defensie-industrie. China spreekt zich openlijk uit in 2049 het machtigste land ter wereld te willen zijn. Om dit te bereiken is het land op zoek naar technologische hoogwaardige kennis. 

Lokaal, nationaal, internationaal, publiek, privaat: alleen door samen te werken kunnen we deze statelijke dreigingen tegengaan en onze open samenleving beschermen. Wees dus waakzaam op de dreiging die in het beeld wordt beschreven."

 

Bron: AIVD, MIVD & NCTV (2021), Dreigingsbeeld Statelijke Actoren, online gepubliceerd op 3 februari 2021. URL: https://www.aivd.nl/documenten/publicaties/2021/02/03/dreigingsbeeld-statelijke-actoren-dbsa. Laatst geraadpleegd: 01-08-2023.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Ha11ok | Pixabay | Chess - Schaken

Media

Documenten