Collectie (14)

Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit

Gemeente Amsterdam

De directie Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit is, als onderdeel van het cluster Sociaal van de gemeente Amsterdam, verantwoordelijk voor het beleid rond, uitvoering van en het toezicht houden op de jeugdzorg, Wmo, maatschappelijke voorzieningen, onderwijs, kinderopvang en diversiteit van de stad.

Als integraal onderdeel van het Sociaal Domein zetten wij ons in voor:
• kansengelijkheid in onderwijs, jeugd en jongerenwerk: ieder kind en iedere jongere verdient de kans om zich – los van zijn of haar achtergrond – te ontwikkelen tot wie zij of hij kan of wil zijn;
• hulp en zorg bieden aan wie dat nodig heeft en zorgen dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen wonen;
• tegengaan van racisme en discriminatie en toewerken naar een verbonden stad
• het structureel verbeteren van het perspectief van inwoners, in Zuidoost, Nieuw-West en Noord.

Meer informatie

Daarvoor hebben wij onder ander de volgende taken:

 • zorgen dat alle kinderen en jongeren de schoolloopbaan doorlopen die past bij hun capaciteit en potentie, zowel in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) als het mbo;
 • onderwijs achterstandenbeleid, o.a. voor- en vroegschoolse educatie en tegengaan achterstanden Primair en Voortgezet Onderwijs
 • toezicht en handhaving kinderopvang
 • toezien op naleving Leerplichtwet en regionale meld- en coördinatiefunctie en voorkomen en bestrijden van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
 • uitvoering programma Schooltuinwerk/Natuur- en Milieu Educatie
 • zorgen dat alle jongeren maximale, bij hun capaciteiten passende aansluiting vinden op de arbeidsmarkt;
 • faciliteren leerlingenvervoer voor diegenen die dat nodig hebben;
 • inzet op preventie – van onder andere jeugdproblematiek, kindermishandeling en dementie;
 • bieden van vroegtijdige hulp aan kinderen die vast dreigen te lopen in hun sociale ontwikkeling op school en thuis middels het Preventief Interventie Team
 • een integrale, gebiedsgerichte realisatie van onderwijshuisvesting en buurt- en wijkvoorzieningen;
 • ontwikkeling wijkteams - waaronder Buurtteams, ouder- en kindteams (OKT);
 • specialistische hulp - van jeugdhulp voor kinderen tot daklozen en voorzieningen voor ouderen (zoals dagbesteding, hulp bij huishouden en doelgroepenvervoer);
 • regievoering, faciliteren, uitvoeren en bekostiging van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) taken;
 • programma Amsterdam Vitaal & Gezond;
 • inzet op anti discriminatie door het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam te faciliteren;
 • het bevorderen van emancipatie en acceptatie van verschillende doelgroepen;
 • een steeds meer gepersonaliseerde en digitale dienstverlening aan de Amsterdammer op het gebied van Wmo, Jeugdwet en Leerlingenvervoer.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Flickr - Lucht

Icon afbeelding: De Achthoek - Edwin van Eis - fotobank.amsterdam.nl

Sorteren op: