Artikel

Programmaplan Ouderenhuisvesting 2019- 2022

Vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam op 14 februari 2019

De positie van ouderen op de Amsterdamse woningmarkt vraagt om extra aandacht. Het aantal 65-plussers neemt toe van 12% naar 16% van alle Amsterdammers in 2030 (Wonen in Amsterdam 2017 (WiA)). Het klassieke verzorgingshuis is verdwenen. Ouderen blijven langer thuis wonen. Veel woningen in de stad zijn niet geschikt om oud in te worden.

Om deze redenen heeft de gemeenteraad van Amsterdam in 2015 besloten een programma ouderenhuisvesting in te stellen. Het huisvestingsbeleid voor ouderen is aangescherpt, de verhuisregelingen zijn verbeterd, er zijn wooncoaches gekomen en woningcorporaties en zorgaanbieders werken beter samen in de zorghuisvesting. Ondanks deze verbeteringen zijn er nog steeds knelpunten in de woonsituatie van ouderen. In het coalitieakkoord 2018-2022 is daarom afgesproken dat het programma ouderenhuisvesting met kracht wordt doorgezet.

Opzet van het programma

Het programma maakt zich sterk voor een goede woonpositie van de Amsterdamse ouderen in een nauwe samenwerking met ouderen zelf, de woningcorporaties, zorgaanbieders en alle andere betrokken partners. De belangrijkste knelpunten zijn:

 • Er zijn te weinig geschikte woningen voor ouderen in de wijken van de ‘oude stad’;
 • Ouderen zijn zich onvoldoende bewust over keuzes die gemaakt moeten worden in het laatste deel van hun wooncarrière;
 • Veel ouderen zijn eenzaam doordat zij alleen wonen;
 • Er is een toename van ouderen met (beginnende) dementie;
 • De huidige 62 Amsterdamse verzorgings- en verpleeghuizen moeten vernieuwd worden en beschikbaar blijven voor ouderenhuisvesting;
 • Er moeten nieuwe geschikte woonvormen voor ouderen komen, waarbij de zorg- en woonvraag integraal wordt bekeken.

Aanpak van de knelpunten vindt plaats door de condities voor ouderenhuisvesting in verschillende woonvormen te verbeteren:

 1. Individueel zelfstandig wonen in de ‘normale’ voorraad
 2. Wonen in zorghuisvesting (getransformeerd naar zelfstandig wonen in nieuwe
  woonzorgcombinaties)
 3. Geclusterd zelfstandig wonen

Er wordt gericht onderzoek verricht, als het nodig is om beter inzicht te krijgen in de positie van ouderen op de Amsterdamse woningmarkt. Nieuw woonbeleid houdt rekening met die positie. Ouderenhuisvesting en wonen met zorg komen aan de orde in de nieuwe prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurders voor de periode 2020 t/m 2023.

Media

Documenten