Artikel

Voortgangsrapportage Ouderenhuisvesting 2019-2022

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 9 juni 2022

In deze voortgangsrapportage 2021 wordt gerapporteerd over de behaalde resultaten in 2021 en wordt een vooruitblik gegeven op de uitvoering van het programma in 2022. Op 14 februari 2019 is het programmaplan ouderenhuisvesting 2019-2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Het programma ouderenhuisvesting maakt zich sterk voor een goede woonpositie van de Amsterdamse ouderen in een nauwe samenwerking met ouderen zelf, de woningcorporaties, zorgaanbieders en alle andere betrokken partners.
Vanuit het programma ouderenhuisvesting 2019-2022 wordt ingezet op drie actielijnen:
1) Inzet op individueel wonen. Het programma ouderenhuisvesting zet erop in dat er voldoende geschikte ouderenwoningen in de stad beschikbaar komen en blijven en dat ouderen zo prettig mogelijk kunnen wonen. Het gaat hier om zelfstandige reguliere woningen in de bestaande wijken.
2) Inzet op zelfstandige geclusterde ouderenwoningen. Met het verdwijnen van het klassieke verzorgingshuis is er behoefte ontstaan aan andere woonvormen voor ouderen die het langer zelfstandig wonen mogelijk maakt en het omzien naar elkaar stimuleert. Geclusterde ouderenwoningen zijn zo’n andere vorm van wonen. Indien nodig is ook het bieden van (in)formele zorg en ondersteuning efficiënter te organiseren in een geclusterde woonvorm.
3) Inzet op regie bij transformatie van zorghuisvesting. Indien ouderen niet langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, is het belangrijk dat er voldoende intramurale woonplekken in een verpleeghuis beschikbaar zijn voor het ontvangen van zware specialistische zorg. Met het transformeren van de bestaande verpleeg- en verzorgingshuizen bereiden de zorgaanbieders en corporaties deze complexen voor op de toekomst, vaak door het gehele pand geschikt te maken voor het leveren van zeer zware zorg, soms ook door er zelfstandige woningen voor ouderen in te maken. De gemeente voert de regie op deze transformatie van zorghuisvesting.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 9 juni 2022 en  19 mei 2022

Behandelend ambtenaar: Directie Wonen, Iris Westerterp, i.westerterp@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten