Artikel

Digitale dreigingen voor de democratie

Over nieuwe technologie en desinformatie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Rathenau Instituut verzocht onderzoek te doen naar de impact van technologische ontwikkelingen op de productie en verspreiding van desinformatie en naar maatregelen die kunnen worden getroffen om de mogelijke negatieve effecten daarvan te beperken. Het gaat hierbij vooral om desinformatie die gericht is op verstoring van het publieke debat en het democratisch proces. Het onderzoek vloeit voort uit de actielijnen die minister Ollongren in haar brief van 18 oktober 2019 aan de Tweede Kamer aankondigde, als onderdeel van de beleidsinzet van de regering ter bescherming van de Nederlandse samenleving tegen desinformatie. In het onderzoek staan de volgende vragen centraal:

• Wat is de impact van technologische ontwikkelingen op de productie en verspreiding van desinformatie?
• Welke maatregelen worden reeds genomen om de bedreigingen die daarvan uitgaan voor het publieke debat en het democratisch proces, te beperken?
• Welke nieuwe maatregelen kunnen worden ontwikkeld om die bedreigingen het hoofd te bieden, met inachtneming van de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid?
• Welke actoren hebben daarbij een rol?

Voor het onderzoek is literatuurstudie verricht, zijn interviews gehouden met deskundigen en zijn twee casestudies uitgevoerd.

Bron: Rathenau Instituut (2020). Digitale dreigingen voor de democratie – Over nieuwe technologie en desinformatie. Den Haag (auteurs: Boheemen, P. van, G. Munnichs & E. Dujso)

Alle rechten voorbehouden

Media

Documenten