Artikel

Leerlingprognoses

Leerlingenaantal basisonderwijs neemt op korte termijn af, in het voortgezet onderwijs blijft het aantal nog even groeien

Dit blijkt uit de jongste leerlingenprognose 2018/’19 die Onderzoek, Informatie en Statistiek heeft gemaakt in opdracht van Onderwijs, Jeugd en Zorg. De leerlingenprognose volgt uit de nieuwste bevolkingsprognose van 2019.

Verwacht wordt dat de PO basisgeneratie de komende jaren, tot en met 2025, gaat afnemen. De afname van het aantal 4- tot en met 12-jarigen die we in de prognose terugzien is het gevolg van het toenemend vertrek van vooral jonge gezinnen uit de stad sinds 2014. In de OIS bevolkingsprognose van 2019 wordt rekening gehouden met meer nieuwe woningen dan in de vorige prognose. Na 2025 gaat de PO basisgeneratie weer stijgen. Met name de hogere woningbouwproductie zorgt ervoor dat het aantal kinderen in de PO basisgeneratie toeneemt. In de bestaande wijken is er veelal sprake van krimp, in de nieuwe wijken vindt er groei plaats.

In 2018/’19 telt het Amsterdamse basisonderwijs 62.130 leerlingen. De leerlingenprognose basisonderwijs laat zien dat het leerlingenaantal zal afnemen, met als verwacht laagste punt 60.340 leerlingen in 2024/’25 (een daling van 2,9%). Hierna stijgt het leerlingenaantal tot 68.270 leerlingen in 2034/’35 (een stijging van 9,9% ten opzichte van het huidige schooljaar).

Leerlingenaantal voortgezet onderwijs blijft nog even groeien

De belangrijkste verwachte ontwikkeling voor de VO scholen is dat de leeftijdsgroep van 12 tot en met 18 jaar de komende jaren zal blijven groeien en vanaf 2026 gaat afnemen. Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt door het verder toegenomen vertrek uit de stad van gezinnen met jonge kinderen. De extra woningen die op korte termijn (tot 2020) gebouwd worden zorgen voor een verwachte groei van de VO basisgeneratie vanaf 2032. Dit effect wordt echter geremd door het toegenomen vertrek van jonge gezinnen uit de stad. Uit de jongste leerlingenprognose VO 2018/’19 van OIS blijkt dat het leerlingenaantal naar verwachting zal groeien met ongeveer 1.500 leerlingen op het toppunt 2023/’24: van 42.184 in schooljaar 2018/’19 naar 43.720 in 2023/’24 (een stijging van 3,7%). Daarna zal het leerlingenaantal dalen tot 41.600 in 2031/’32 (een daling van 1,4%) en zal dan weer stijgen naar bijna 42.480 leerlingen in 2034/’35 (een stijging van 0,7% ten opzichte van het huidige schooljaar).

 

Meer weten?

In de rapportages leerlingenprognose BO, VO, SBO en SO wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van hoe de leerlingenprognose en de bevolkingsprognose tot stand komen en wat de belangrijkste verschillen met vorig jaar zijn. Als laatste zijn er tabellen te vinden met de geprognotiseerde leerlingenaantallen per school. Deze documenten kunt u rechts downloaden.

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie