Artikel

Zelfregie van jongeren in de preventieve jeugdzorg

Literatuurverkenning & raadpleging van jongeren

In de nieuwe zorg voor jeugd die sinds 2015 in handen is van de gemeente, ligt het accent op ruimte geven aan de eigen verantwoordelijkheid van ouders voor de opvoeding van hun kinderen en op het versterken van de eigen kracht van ouders, jongeren en kinderen ingeval zij ondersteuning en hulp nodig hebben. Het vormgeven van dit beleidsvoornemen in de praktijk is volop in ontwikkeling. Een cruciale vraag daarbij is hóe de regie op het proces van ondersteuning zoveel mogelijk bij ouders en jeugd te laten, hen aan het stuur te laten en tegelijkertijd niet te laten zwemmen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de positie en zelfregie van jongeren, zowel in relatie tot hun ouders, medeopvoeders als professionals.

Naast docenten, mentoren en begeleiders van school, zijn het in de praktijk ouder- en kindadviseurs en jeugdadviseurs in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs die met jongeren te maken hebben wanneer zich vragen of problemen in hun ontwikkeling en opvoeding voordoen. Voor hen is de vraag aan de orde hoe de zelfregie van jongeren in hun professionele contacten met jonge- ren vorm kan krijgen. En welke voorwaarden daarbij van belang zijn. Omgekeerd gaat het voor jonge- ren om de vraag hoe zij inspraak in en regie kunnen hebben over hun begeleiding.

Tegen deze achtergrond formuleerde het Jeugdplatform Amsterdam de volgende vraag voor nadere verkenning: Hoe kan zelfregie van jongeren in contacten met het Ouder- en Kindteam vorm krijgen? Welke voorwaarden en eventuele ondersteuning zijn daarbij van belang?

Het rapport vind je hier

Auteurs: Shira van Dongen & Pauline Naber, Hogeschool Inholland en Nickey de Haan, Stichting Alexander Amsterdam

Deze vraag is beantwoord binnen het Kennisportaal van KeTJA.

Bron: website NEJA

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Fotograaf: Roos Trommelen. Skatebaan, uit fotobank gemeente Amsterdam

Media

Documenten