Artikel

Snelheidsverlaging N-wegen Noord-Holland

Effect op stikstofdepositie en verkeersveiligheid

Dit rapport betreft een onderzoek naar het effect van snelheidsverlaging op (delen van) provinciale wegen op de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van een verkenning van mogelijke maatregelen om de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden te verminderen. Eén van de mogelijke maatregelen is het verlagen van de maximumsnelheid voor het verkeer op – delen van – provinciale wegen,
waarop thans een maximumsnelheid van 100, dan wel 80 km/uur geldt. Dit naar analogie van de door het kabinet genomen maatregel voor de verlaging van de maximumsnelheid op autosnelwegen.

Dit onderzoek bestaat enerzijds uit stikstofdepositieberekeningen (A) en anderzijds uit een beschrijving van de (her)inrichting van deze wegen conform de ‘Duurzaam veilig’ systematiek (B).

opdrachtgever: provincie Noord-Holland

auteurs: T. Sweerts, J. Hullegie, T. Brekelmans (Antea Group)

Media

Documenten