Artikel

Regionaal uitvoerings/handhavingsbeleid 2019-2022

Commissies RO/Mobiliteit 20/21 november 2019

Bij de oprichting van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is reeds de bestuurlijke wens geuit om in het gebied tot een gelijk speelveld te komen (level playing field) voor burgers en bedrijven, met een uniform uitvoeringsniveau. Deze wens sluit aan op de verplichting uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) dat alle gemeenten en provincies beleid moeten voeren voor hun regionale taken in het omgevingsrecht. Voorheen werd dit beleid ‘ieder voor zich’ vastgesteld door de individuele colleges van de gemeenten en de provincie. Door een wetswijziging is nu sprake van een verplichting tot gezamenlijke beleidsvorming voor de regionale taken voor de vergunningverlening en voor toezicht- en handhavingstaken (VTH) die door de OD NZKG worden uitgevoerd.

Het Regionaal uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid is op systematische wijze beschreven in het voorliggend document. Het is een uitwerking van het gezamenlijk bestuurlijk referentiekader voor de regio Noordzeekanaalgebied, dat op 21 december 2018 is vastgesteld door het algemeen bestuur van de OD NZKG. Dat kader geeft richting aan de regionale keuzes in de uitvoering en handhaving. Het voorliggend Regionaal Uniform Uitvoerings- en Handhavingsbeleid verwijst daarbij ook naar het, reeds door het algemeen bestuur van de OD NZKG vastgestelde, uniform uitvoeringsniveau (15 maart 2019). Het beleid vormt de basis voor de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s. Deze documenten vormen een samenhangend geheel.

Behandeld in de comissie Ruimtelijke ordening, Grondzaken, Zuidas en Marineterrein, Energietrasitie. d.d. 20 november 2019.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, luchtkwaliteit, water, duurzaamheid en Circulaire Economie d.d. 21 november 2019

Behandelend ambtenaar Hanneke Ederveen , h.ederveen@amsterdam.nl - Ruimte en Duurzaamheid

Voor meer informatie klik hier.

 

Auteur;

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ebbehout 31

1507 EA Zaandam

www.odnzkg.nl

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: wikimedia

Media

Documenten