Artikel

Actieplan Geluid 2020-2023

College B&W 5 januari 2021

Geluid hoort bij een levendige, bruisende stad. Maar te veel geluid kan leiden tot hinder en slaapverstoring, stress en vermoeidheid. En als dat lang aanhoudt, is er het risico van hoge bloeddruk en hartklachten. Het beperken van (ernstige) geluidshinder draagt daarom niet alleen bij aan een betere leefomgeving voor de Amsterdammers, maar ook aan een betere gezondheid. In Amsterdam is het verkeer de grootste bron van ernstige geluidshinder. Met dit Actieplan Geluid geven wij aan welke mogelijkheden er zijn om het geluid van het verkeer in de stad terug te dringen. Met het plan wordt voldaan aan de verplichtingen vanuit de EU-richtlijnOmgevingslawaai. Amsterdam is op grond van de EU-richtlijn Omgevingslawaai verplicht om vijfjaarlijks in een Actieplan Geluid aan te geven wat de gemeente
doet om ernstige geluidsoverlast in de stad te beperken. Dit ontwerp-Actieplan Geluid Amsterdam 2020-2023 voldoet aan die verplichting. In het actieplan wordt een breed beeld gegeven van de aanpak van geluidsoverlast in Amsterdam. De meeste aandacht gaat hierbij uit naar degeluidsbelasting door het verkeer, maar er is ook aandacht voor andere stedelijke bronnen diegeluidshinder kunnen veroorzaken.

Behandeld in college van B&W 5 januari 2021, Gemeenteraad 4/5 november 2020 en Commissie Financien en Economische Zaken 29 oktober 2020 en Gemeenteraad van 21 april 2020 en in Commissie MLW/FEZ 16 april 2020

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Carlo Schoonebeek,  c.schoonebeek@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Voor meer informatie Raad klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten