Artikel

Tussentijdse evaluatie Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024

Tel mee met Taal

Het Tel mee met Taal-programma ‘Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024’ bestaat
uit tien maatregelen die ieder op hun beurt aan een of meerdere hoofddoelstellingen van
het programma bijdragen. Het programma kent de volgende drie doelstellingen:

• Doelstelling 1: Meer mensen bereiken met een aanpak op maat
• Doelstelling 2: Weten wat werkt: meer inzicht in kwaliteit en effectiviteit
• Doelstelling 3: Samen aan de slag: méér gemeenten, werkgevers en maatschappelijke organisaties actief: voor kinderen én volwassenen

Onderzoeksaanpak
Het programmateam Tel mee met Taal heeft ECBO en Ockham IPS gevraagd de
uitvoering van alle maatregelen uit de Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 te
monitoren. Het onderzoek loopt van 2021 tot eind 2024. Het doel van deze
tussenrapportage is een tussentijdse stand van zaken weer te geven van de opbrengsten
tot nu toe van alle maatregelen. Per maatregel hebben we onderzoeksvragen opgesteld
en een daarbij passende onderzoeksopzet gekozen.

De gebruikte onderzoeksmethoden zijn:
1. deskresearch
2. interviews
3. enquêtes

Auteur(s) Annemarie Groot, Bert-Jan Buiskool en Marlies Elderenbosch

@ Ockham IPS ECBO

Afbeelding credits

Header afbeelding: Onderwijs als investering - Onderwijsraad

Media

Documenten