Artikel

Participatieplan Programma Windenergie Amsterdam

Regionale Energiestrategie gemeente Amsterdam

Amsterdam laat een groot onderzoek doen naar de gevolgen van windmolens op de omgeving: een plan-Milieueffectrapport onderzoek. De gemeente gebruikt deze informatie om een Programma Windenergie Amsterdam (PWA) te maken. In het PWA staat in welke zoekgebieden het beste windmolens kunnen worden geplaatst en onder welke voorwaarden kan worden gestart.

Dit participatieplan beschrijft het participatieproces vanaf februari 2023 tot aan de besluitvorming in het voorjaar van 2024 over het Programma Windenergie Amsterdam (PWA). Het plan is opgesteld door de gemeente Amsterdam.

Dit participatieplan is geen startpunt. De gemeente is al geruime tijd met belanghebbenden in gesprek over de extra windturbines in de stad. We hebben gezien dat het onderwerp veel belangstelling heeft en allerlei reacties oproept.

Dit plan is nog geen blauwdruk voor het aankomende jaar. Het beschrijft de doelen, uitgangspunten, belangrijkste stakeholdersgroepen en het proces op hoofdlijnen, met de belangrijkste inspraak en participatiemomenten. Bepaalde onderwerpen behoeven nog nadere uitwerking, maar zullen binnen de kaders van dit plan plaatsvinden.

Achtergrondinformatie

De gemeente Amsterdam levert een bijdrage aan de Nederlandse en regionale klimaatambities door in 2050 een klimaat adaptieve, klimaat neutrale en circulaire stad te zijn. Onderdeel van deze ambitie is om voor 2030 circa 17 extra windturbines (ten minste 52 MW) te realiseren. Dit is ongeveer gelijk aan het voorzien van 80 procent van de Amsterdamse huishoudens van duurzame elektriciteit. Deze opgave is conform het kader van het coalitieakkoord (Amsterdams Coalitieakkoord 2022 – 2026). De zoekgebieden voor deze windmolens zijn in 2021 vastgesteld in de Regionale Energiestrategie 1.0 van Noord-Holland Zuid (RES 1.0).

Auteur: Gemeente Amsterdam

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Animatie windmolens Amsterdam

Media

Documenten