Artikel

Integraal Zorg Akkoord

Gemeenteraad 1 december 2022

Werkprogramma inzet gemeenten. Gemeenten hebben een belangrijke rol om de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord te kunnen realiseren. Gemeenten hebben een (wettelijke) taak in het bieden
van passende ondersteuning in de zelfredzaamheid van mensen en het bevorderen van een gezond en actief leven. Daarmee leveren gemeenten ook een belangrijke bijdrage aan het realiseren van een gezonde samenleving en het voorkomen of uitstellen dat mensen ziek worden. Er zodoende in het beperken van de instroom in (duurdere) zorgvoorzieningen in de curatieve zorg. Met gemeenten worden in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) gezondheidsdoelen en doelen voor de sociale basis geformuleerd en acties afgesproken. De komende maanden zal de VNG, in afstemming met VWS
en de andere partijen bij het Integraal Zorgakkoord, een werkprogramma opstellen, waarin wordt uitgewerkt op welke wijze gemeenten concreet invulling kunnen geven aan hun rol en wat hiervoor randvoorwaardelijk nodig is. De doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord dienen daarbij als vertrekpunt.

Behandeld in Gemeenteraad 1 december 2022

Behandelend ambtenaar: Griffier - Jolien Houtman

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Bron:

Een uitgave van
ActiZ

De Nederlandse ggz

Federatie Medisch Specialisten

InEen

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Nederlandse Zorgautoriteit

Patiëntenfederatie Nederland

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

Zelfstandige Klinieken Nederland

Zorginstituut Nederland

Zorgthuisnl

Zorgverzekeraars Nederland

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanvullende informatie

Media

Documenten