Artikel

Van sociale werkvoorziening naar Participatiewet

Hoe is het de mensen op de Wsw-wachtlijst vergaan?

Het Sociaal en Cultureel Planbureau voert een langlopende evaluatie uit naar de werking van de Participatiewet. Daarin staat de vraag centraal hoe het de verschillende doelgroepen vergaat sinds de invoering van de Participatiewet. Wat betekent de wet voor de baankansen en de uitkeringsafhankelijkheid van de verschillende doelgroepen? Als mensen aan het werk komen: waar komen ze aan het werk? En hoe duurzaam is dat werk dan?

Deze rapportage concentreert zich op de doelgroep Wsw (Wet sociale werkvoorziening). De Wsw maakt het voor mensen met een arbeidsbeperking mogelijk om onder aangepaste omstandigheden arbeid te kunnen verrichten in zogenoemde sociale werkplaatsen. Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer in de Wsw instromen. Dit geldt ook voor mensen met een Wsw-indicatie die eind 2014 op de wachtlijst stonden voor een Wsw-plek. Wel kunnen zij ondersteuning krijgen van gemeenten, bijvoorbeeld in de vorm van loonkostensubsidie. In deze publicatie leest u hoe het deze mensen is vergaan.

Auteurs: Klarita Sadiraj, Stella Hoff, Maroesjka Versantvoort

 

Bron: website SCP

Media

Documenten