Artikel

Jaarverslag Kinderopvang 2021 Amsterdam en Weesp

Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 28 september 2022

De gemeente is belast met toezicht op de naleving van de Wet kinderopvang, waarin de registratie, het
toezicht en de handhaving op kindercentra, gastouders en gastouderbureaus zijn geregeld en
kwalitatieve eisen aan deze opvangvormen worden gesteld. Het college legt over de uitvoering van zijn taken op het terrein van de Wet kinderopvang jaarlijks verantwoording af aan de gemeenteraad en aan de Inspectie van het Onderwijs. Dit jaarverslag gaat over de uitvoering van de wettelijke taken en de behaalde resultaten in 2021. Per 1 juni 2019 zijn de ambtelijke organisaties van de gemeenten Weesp en Amsterdam gefuseerd. Voor kinderopvang (vergunningverlening en handhaving) betekent dit dat de ambtelijke organisatie van Amsterdam deze taken voor de gemeente Weesp sindsdien uitvoert. Dit gebeurde in 2021 op grond van het beleid van de gemeente Weesp. De gemeente Weesp is per 24 maart 2022 bestuurlijk gefuseerd met de gemeente Amsterdam. Om die reden brengt de gemeente Amsterdam dit jaar bij het jaarverslag ook kwantitatieve gegevens over de gemeente Weesp uit.

Behandeld in Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 28 en 7 september 2022

Behandelend ambtenaar: OJZ, J.W. Sluiskes,j.sluiskes@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Bron: Afdeling Onderwijs, team Kinderopvang & Voorschoolse Educatie.

Aanvullende informatie

Media

Documenten