Artikel

Uitvoeringsprogramma Noordzeekanaalgebied 2021 (NZKG)

Gemeenteraad 16 juni 2021

Om richting te geven aan deze gezamenlijke opgave, is in 2013 de Visie Noordzeekanaalgebied 2040 verschenen. Hierin staan de ambities, het toekomstbeeld van het NZKG en de huidige ontwikkelingen. In 2020 hebben de samenwerkende partijen geconstateerd dat door de extra opgaven in het gebied, zoals energietransitie, circulaire economie en klimaat-adaptatie, de toch al schaarse ruimte vraagt om een nieuwe integrale afweging. Dit omdat niet alles gehuisvest kan worden. Daarom heeft het bestuursplatform ingezet om samen met het Rijk, op basis van de visie NZKG, een zogenaamd NOVI-gebied te worden. Een NOVI-gebied kenmerkt zich door complexe, omvangrijke en urgente opgaven, waarbij diverse nationale belangen uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) samen komen. Hiervoor is een meerjarige aanpak nodig, waarbij betrokkenheid van ver schillende overheden, markt partijen en/of maatschappelijke partijen noodzakelijk is.

Behandeld in Gemeenteraad 16 juni 2021

Voor meer informatie klik hier

Bron:NZKG - www.noordzeekanaalgebied.nl

Lousanne Kaal - Programmamanager Noordzeekanaalgebied a.i.Statutair-directeur stichting Noordzeekanaalgebied a.i.

Aanvullende informatie

Media

Documenten