Artikel

Buurtbudgetten en communitybuilding

Onderzoek naar buurtbudgetten in West, Centrum, Noord, Nieuw-West en Zuidoost

In dit onderzoek staat de vraag centraal op welke wijze buurtbudgetten zo goed mogelijk kunnen bijdragen aan community building. Daarbij is in het bijzonder gekeken naar de relatie tussen de kenmerken van een buurt en de inzet van dit instrument. Deze rapportage richt zich op de buurtbudgetten zoals die zijn uitgegeven in de stadsdelen Noord, Nieuw-West, Zuidoost, Centrum en West en gaat uit van de vormgeving van dit instrument in 2019 (met soms een klein uitstapje naar andere jaren). Het onderzoek heeft in hoge mate plaatsgevonden via literatuurstudie en deskresearch. Vanwege de krappe planning van dit onderzoek is afgesproken om alleen in Zuidoost is met betrokkenen van bewonersorganisaties te spreken. Het onderzoek is aanvulling op eerder onderzoek van AMJS naar buurtbudgetten en sluit aan bij een door de gemeente zelf uitgevoerde en net afgeronde evaluatie.

Auteurs: Harko van den Hende, Eelco van Wijk 
(CoE Urban Governance & Social Innovation) 

Bron: research.hva.nl 

Op 6 januari 2021 heeft de Raadscommissie Kunst Diversiteit en Democratisering kennis genomen van dit onderzoek. Zie: amsterdam.raadsinformatie.nl 

 

 

Afbeelding credits

Header afbeelding: Paars (democratisering)

Media

Documenten