Artikel

Vindplaatsen verborgen armen; effectievere wegen om huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen

Vraagstuk

De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat niet alle Nederlanders met lage inkomens gebruikmaken van ondersteuning vanuit de gemeente of rijksoverheid, terwijl ze daar wel recht op hebben. Wie zijn deze groep ‘verborgen armen’? Waarom maakt deze groep inwoners geen aanspraak op de ondersteuning waar zij recht op hebben? Welke werkwijzen kunnen gemeenten en andere relevante actoren helpen bij het verminderen van verborgen armoede?
Onderzoek

In dit onderzoek wordt ten eerste gekeken naar bestaande vindplaatsen en de effectiviteit daarvan. Vervolgens worden mogelijke nieuwe, fysieke en niet-fysieke, vindplaatsen geïdentificeerd. Dit wordt gedaan door met verschillende bestandanalyses van het CBS en van gemeenten inzicht te krijgen in de omvang en samenstelling van de populatie van verborgen armen. In dit onderzoek wordt expliciet aandacht besteed aan de groep werkende armen. Door middel van uitgebreide interviews en gestructureerde vragenlijsten wordt de doelgroep onderzocht. Op basis van deze inzichten enerzijds, en de behoeften en ideeën van betrokkenen en gemeenten anderzijds, worden nieuwe vindplaatsen geïdentificeerd en werkwijzen ontwikkeld om de doelgroep te ondersteunen.
Uitkomst

Het voornaamste doel van het huidige project is beter te begrijpen wie de ‘verborgen armen’ zijn en waarom deze groep geen ondersteuning krijgt. Met de hieruit voortkomende inzichten worden in dit project werkwijzen ontwikkeld die gemeenten en andere relevante actoren kunnen helpen bij het vinden, bereiken en ondersteunen van deze doelgroep. Het project levert kennis op voor de gehele kennisketen.
Producten

Dit project resulteert in publicaties die beschikbaar worden gesteld voor een breed publiek. Denk aan artikelen in relevante vakbladen factsheets en infographics. Per effectieve vindplaats wordt een methodiekbeschrijving, een implementatieplan en een kostenraming opgesteld, voor gebruik door andere gemeenten. Ook wordt in overleg met enkele relevante opleidingen onderwijsmateriaal ontwikkeld voor toekomstige professionals. Verdere verspreiding van resultaten zal via (commerciële) congressen en studiedagen van verschillende koepelorganisaties worden bewerkstelligd.
Betrokken organisaties bij het onderzoeksconsortium

Hogeschool van Amsterdam (penvoerder), Nibud, Universiteit van Amsterdam, Over Rood, Gemeente Almere, Gemeente Amersfoort, Gemeente Amsterdam, Gemeente Hoeksche Waard, Gemeente Kapelle, Gemeente Krimpenerwaard, Gemeente Lelystad, Gemeente Maassluis, Gemeente Nijmegen, Gemeente Schiedam, Gemeente Vlaardingen, Stichting Lezen en Schrijven en INK! Gefinancierd door ZonMW.

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie