Artikel

Monitor Laaggeletterdheid

Proefjaar 2022

Voor het Rijk en gemeenten is het belangrijk om inzicht te krijgen van de effecten van hun beleid op de aanpak van laaggeletterdheid. Daarom heeft het CBS in 2021 een pilot onderzoek voor de Monitor Laaggeletterdheid in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd. Deze publicatie gaat over het proefjaar 2022 van de monitor, waar centraal staat in hoeverre de geleverde data al bruikbaar zijn om een landelijk overzicht te geven van de deelnemers aan het cursusaanbod van taal-, reken- en digitale vaardighedencursussen.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Onderwijs als investering - Onderwijsraad

Media

Documenten