Artikel

Het bevorderen van gelijke kansen en sociale samenhang

De bewindslieden van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) hebben de Onderwijsraad verzocht om een verkenning uit te brengen over het onderwerp ‘van instelling naar leerling centraal’ alsmede over het thema ‘gelijke kansen, opstroom, doorstroom en maatwerk’. De wenselijkheid om de leerling meer centraal te stellen en de grenzen die daarbij in ogenschouw genomen zouden moeten worden, worden door de raad beschreven in een aparte verkenning. In deze notitie worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de raad met betrekking tot het bevorderen van gelijke onderwijskansen en sociale samenhang van de afgelopen tien jaar samengevat.

Met deze notitie biedt de raad regering en parlement een overzicht van de relevante adviezen met betrekking tot gelijke kansen en sociale samenhang, geclusterd in een vijftal aandachtspunten. Deze aandachtspunten hebben betrekking op: 1) het (vroegtijdig) bestrijden van achterstanden, 2) selectie en op- en doorstroomkansen, 3) het behalen van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt, 4) eindtoetsing en 5) burgerschapsonderwijs. De raad benadrukt dat deze aandachtspunten niet op zichzelf staan. Ze vormen een pakket van aanbevelingen die in onderling verband en samenhang moeten worden gezien.

Hiernaast geeft de raad aan dat onderwijsbeleid, meer dan nu het geval is, gestoeld zou moeten worden op een langetermijnvisie en een lange termijn onderwijsagenda. Daarin horen gelijke kansen en sociale samenhang, maar ook onderwijskwaliteit, doelmatigheid, pluriformiteit en keuzevrijheid een plaats te hebben en tegen elkaar afgewogen te worden. Dit voorkomt dat beleid te zeer afhangt van hypes, slogans en geldende doctrines en kortetermijndenken. Daarnaast zou ook, conform het rapport van de commissie-Dijsselbloem, meer gebruikt moeten worden gemaakt van wetenschappelijke theorieën en wetenschappelijk of praktijkgericht onderzoek. De recente toename in aandacht voor gelijke kansen lijkt nu gebaseerd te zijn op een zeer beperkte set aan wetenschappelijke kennis en cijfers.

 

 

Bron: website Onderwijsraad

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Fotograaf: Edwin van Eis. J P Coenschool, uit Fotobank Gemeente Amsterdam.

Media

Documenten