Artikel

Notitie witte vlekken inventarisatie laaggeletterdheid in Nederland t.b.v. Tel mee met Taal

Het doel van deze notitie is zichtbaar te maken welke witte vlekken op het snijvlak van onderzoeksgebieden, domeinen en doelgroepen kunnen worden aangegeven. Daartoe wordt gekeken naar wat in grote lijnen uit onderzoek bekend is over oorzaken, gevolgen en effectieve aanpak van taalachterstanden, leesbevordering en laaggeletterdheid (met inbegrip van lage rekenvaardigheid en beperkt gebruik van ICT) bij kinderen, (jong)volwassenen en ouderen. Deze notitie wil in kort bestek en op macroniveau in kaart brengen wat we nog niet, of slechts zeer beperkt, weten over bovenstaande onderwerpen, en welke nieuwe mogelijke dwarsverbanden tussen doelgroepen en onderwerpen van het programma Tel mee met Taal onder de aandacht gebracht kunnen worden.

@ Expertisecentrum Nederlands

Auteurs:

  1. Scharten
  2. Strating

Deze inventarisatie is in 2016 in opdracht van het Ministerie van OCW uitgevoerd door het Expertisecentrum Nederlands. Inhoudelijke verantwoordelijkheid berust bij de auteurs

Afbeelding credits

Header afbeelding: Onderwijs-PxHere

Media

Documenten