Artikel

Code Governance Cultuur 2019

De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Governance gaat over het besturen en de continuïteit van organisaties. Daarnaast speelt governance een belangrijke rol in het vertrouwen en de legitimiteit die de organisaties in de buitenwereld genieten. Bewust omgaan met governance is essentieel voor de versterking van culturele organisaties en voor een gezonde sector.

Acht principes voor het 'Raad van Toezicht-model'

waarde scheppen voor en in de samenleving

1 | De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren. pagina 20

2 | De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan (‘pas toe én leg uit’). De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af (‘pas toe óf leg uit’). pagina 22

integer en rolbewust handelen

3 | Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen. pagina 26

4 | Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar. pagina 32

zorgvuldig besturen

5 | Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie. pagina 38

6 Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie. pagina 40

goed toezicht uitoefenen

7 | De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit. pagina 44

8 | De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid. pagina 48

 

Colofon

Governance Code Cultuur is een uitgave van Cultuur+Ondernemen

eindredactie Erik Akkermans, Amsterdam
ontwerp Tessa van der Waals, Amsterdam

 

 

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten