Artikel

Samen aan de slag voor een vaardig Nederland

Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024

Kamerbrief over een extra structurele investering van het Kabinet voor de aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen en leesbevordering en taalstimulering bij kinderen in een aanvulling op het structurele budget voor volwasseneneducatie dat gemeenten ontvangen voor het verbeteren van de vaardigheden van de mensen die nu kansen missen om mee te doen in onze samenleving.

Aanpak Samen aan de slag
De urgentie om te investeren in een vaardiger Nederland wordt breed gedeeld. De overheid trekt daarom samen op met onder andere gemeenten, werkgevers, bibliotheken, vertegenwoordigers van de doelgroep en tal van maatschappelijke organisaties.
Met gemeenten is al in het Interbestuurlijk Programma (2018) afgesproken om samen te investeren in het verbeteren van de basisvaardigheden van mensen die door gemeenten worden bereikt via het sociaal domein, onderwijs of werk & inkomen. Daarnaast heeft de overheid in aanloop naar de totstandkoming van deze aanpak gesproken met vele betrokkenen, experts en met de doelgroep zelf.
Bij de uitwerking van de maatregelen in deze brief staat bovendien een tweetal adviezen betrekken met aanbevelingen voor een effectievere aanpak. Deze adviezen verschijnen later dit voorjaar. Zo zal de Sociaal-Economische Raad (SER), mede op verzoek van werkgevers, advies uitbrengen over het beter bereiken van de verschillende doelgroepen. Daarnaast zullen de Raad voor Cultuur en Onderwijsraad adviseren over het vergroten van leesmotivatie en leesplezier onder Nederlandse kinderen en jongeren als middel om problemen met taal op latere leeftijd te helpen voorkomen.

Middelbaar
Beroepsonderwijs
Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Referentie: 1479729

Afbeelding credits

Header afbeelding: Onderwijs als investering - Onderwijsraad

Media

Documenten