Artikel

Financiering van integratie Openbare Ruimte

Nieuwe ontwerpmethodiek en financieel instrumentarium voor de stedelijke transitie in de openbare ruimte

In deze stedelijke transitieopgaven komen diverse beleidsdomeinen samen - en dat
is duidelijk zichtbaar in de (her)inrichting van de openbare ruimte, het onderwerp van
deze studie. Het is in theorie mogelijk om de individuele transities als losse interventies
in te zetten in onze straten, pleinen en parken. Dat gebeurt op dit moment op tal van
plekken. Echter, de transitiemogelijkheden binnen beleidssilo’s zijn beperkt. Als we
alles willen realiseren wat nodig is om de toekomst het hoofd te bieden, zullen we
slimmer met geld om moeten gaan - en niet alleen met geld: gezien de urgentie
en de ruimtelijke beperkingen in grote delen van Nederland is er simpelweg
onvoldoende geld, ruimte of tijd om oplossingen te organiseren die slechts één
doel dienen.
Het ligt daarom voor de hand om integraal (samen) te werken om de openbare ruimte
slim, kosten-efficiënt en toekomstbestendig in te richten en te beheren. Met integratie
bedoelen we het gelijktijdig realiseren van meerdere doelen met één interventie,
of middel. Diverse voorbeelden van slim integraal ontwerp en beheer laten zien dat
er betere oplossingen, met meer maatschappelijke en commerciële waarde voor
meer partijen, kunnen worden gerealiseerd, vaak ook tegen lagere kosten voor de
betrokkenen. Deze betrokkenen noemen we ‘baathouders’: zij ervaren maatschappelijke
of financiële voordelen (‘toekomstwaarde’) bij het anders inrichten van de openbare
ruimte, mede omdat het hun problemen of risico’s helpt oplossen (baathouders worden
daarom ook wel aangeduid met ‘probleem-eigenaren’).

Auteurs: Minouche Besters (Stipo), Joost Beunderman (DML)

Media

Documenten