Artikel

Communicatie-onderzoek Wat Amsterdammers bezighoudt

10e rapportage, 2e meting van 2021

Onderzoek, Informatie en Statistiek peilt op verzoek van directie Communicatie een aantal keren per jaar door middel van een enquête welke onderwerpen leven onder Amsterdammers, wat hen bezighoudt. Ook wordt Amsterdammers gevraagd naar hun mening over beleid(smaatregelen) van de gemeente. Hieronder staan de belangrijkste resultaten van de tiende meting, de tweede in 2021. Het onderzoek is uitgevoerd onder het onlinepanel van OIS en is aangevuld met telefonische enquêtes onder willekeurige Amsterdammers die ongeveer gelijk verspreid werden over de stadsdelen.

Wat Amsterdammers bezighoudt

Evenals de vorige keren is wonen (woningmarkt en huisvesting) nog altijd het meest genoemde onderwerp dat Amsterdammers bezighoudt, ruim een kwart van de Amsterdammers noemt dat. Zij maken zich vooral zorgen over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen. Daarnaast worden veilige stad en schone stad weer vaak genoemd. Het merendeel vindt niet dat de gemeente goede maatregelen neemt op het gebied waar zij zich het meeste zorgen om maken. Ze zien vaak dat er goede maatregelen worden genomen, maar deze zijn niet genoeg. Ook op de vraag waarin de gemeente moet investeren de komende jaren, wordt wonen het vaakst genoemd.

Oordeel over de gemeente

Ruim een derde van de Amsterdammers (35%) vindt dat de gemeente Amsterdam het (zeer) goed doet in de stad. Een iets groter deel vindt het ‘niet goed, niet slecht’ (42%). Achttien procent van de Amsterdammers vindt dat de gemeente Amsterdam het (zeer) slecht doet in de stad. Vergeleken met de voorgaande metingen neemt het aandeel Amsterdammers dat de gemeente als goed beoordeeld licht af. Bijna driekwart (74%) heeft wel redelijk tot veel vertrouwen in de gemeente Amsterdam. Meestal gaat het dan om redelijk vertrouwen (64%), 10% heeft veel vertrouwen. Dit is redelijk vergelijkbaar met eerdere metingen.

Aanpak coronacrisis

Ruim vier op de tien (44%) vindt dat de gemeente Amsterdam het (zeer) goed doet in de aanpak van de coronacrisis. Een derde van de Amsterdammers vindt dat de gemeente het niet goed doet, maar ook niet slecht. Tien procent vindt dat de gemeente het (zeer) slecht doet. Ten opzichte van de metingen van januari 2021 en augustus 2020 zijn Amsterdammers iets positiever geworden over de aanpak van de coronacrisis. Amsterdammers is ook gevraagd hoe ze specifiek de informatie van de gemeente over de coronamaatregelen vinden. Vier van de tien Amsterdammers vindt de informatie (zeer) goed (39%). Een ongeveer even groot deel van de respondenten vindt het niet goed, maar ook niet slecht (33%). Tien procent vindt informatie (zeer) slecht. Bij de vorige meting waren Amsterdammers nog iets minder positief over de informatievoorziening.

Ongelijkheid in de stad
Iets meer dan de helft van de Amsterdammers denkt dat de ongelijkheid in de stad is toegenomen door corona. Vergeleken met de vorige meting denken minder Amsterdammers dat de ongelijkheid is toegenomen (toen 66%, nu 54%). Dertien procent van de Amsterdammers vindt daarnaast dat de gemeente Amsterdam voldoende doet tegen deze ongelijkheid.

Trots
De Amsterdammers is gevraagd: Waar bent u het meest trots op als Amsterdammer? Het vaakst werd een antwoord gegeven dat refereert aan ‘een mooie stad'. Dit werd vaker genoemd dan bij eerdere metingen. Daarna werd het vaakst een antwoord gegeven dat refereert aan de ‘vrijheid en tolerantie’ en aan ‘architectuur en cultureel erfgoed’.

Meer weten?
Uit het onderzoek 'Wat Amsterdammers bezighoudt' kwamen nog meer interessante bevindingen. Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan contact op met Fadoua Zaghdoud, directie Communicatie gemeente Amsterdam.

Medewerkers van de gemeente Amsterdam kunnen de rapportages ook vinden op intranet door te zoeken op 'Cockpit corporate communicatie'.