Collectie (1)

Gebruikmaken van de buitenschoolse kennis(bronnen) van leerlingen om kansengelijkheid te stimuleren

Voor een grote groep basisschoolleerlingen is er een kloof tussen de (culturele) kennis die zij van huis uit meekrijgen en de kennis die zij op school aangereikt krijgen (Banks, 1993). Omgekeerd zijn voor leerkrachten de bestaande kennis en vaardigheden van leerlingen niet altijd herkenbaar, doordat ze zelf een andere culturele en sociale achtergrond hebben. Deze discontinuïteit tussen school en thuis kan er, met name voor kinderen uit etnische minderheidsgroepen en lagere sociaaleconomische milieus, toe leiden dat ze hun betrokkenheid bij school verliezen en niet optimaal presteren.

In dit project werken basisschoolleerkrachten en onderzoekers samen aan onderzoek met drie doelen:

Meer informatie

  1. goede voorbeelden te verzamelen van concrete digitale werkvormen en lesactiviteiten waarmee leraren in het basisonderwijs zicht kunnen krijgen op de verborgen kennis(bronnen) van leerlingen en hier gebruik van kunnen maken;
  2. inzicht te verkrijgen in de opbrengsten van deze aanpak(ken) in relatie tot kansengelijkheid;
  3. inzicht te verkrijgen in de mechanismen die deze opbrengsten kunnen verklaren.

Doel van de aanpak is de ontwikkeling van de leerlingen in brede zin te stimuleren. We zullen ons richten op opbrengsten die van belang zijn voor de schoolloopbanen van leerlingen, maar die in relatie tot kansenongelijkheid relatief weinig aandacht krijgen: zelfvertrouwen, welbevinden, motivatie, vertrouwen dat je jezelf kunt ontwikkelen (een ‘growth mindset’) en burgerschapscompetenties (Dutch Inspectorate of Education, 2014; Wanders, Dijkstra, Maslowski & Van der Veen, 2019).

Zie ook: https://woa.kohnstamminstituut.nl/onze-projecten/gebruik-maken-van-verborgen-kennisbronnen/

Projectleiding: Dr. Lisa Gaikhorst

Looptijd: 1 september 2021 - 1 maart 2023

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: buitenschools leren - eigenaar: Kohnstamm instituut

Sorteren op: