Artikel

Advies expertgroep gezondheidseffecten windturbines

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 9 juni 2022

n Amsterdam is discussie over de voorgenomen plaatsing van windturbines in het kader van de
Regionale Energiestrategie. Het College van B&W heeft in reactie hierop een reflectiefase ingelast,
waarin aandacht wordt besteed aan vragen en zorgen vanuit de stad. Zij heeft een expertgroep
Gezondheidseffecten windturbines ingesteld om advies uit te brengen over de mogelijke
gezondheidseffecten van windturbines. De expertgroep heeft in haar opdracht drie vragen
meegekregen: Welke norm of beschermingsniveau zou de gemeente Amsterdam uit oogpunt van gezondheid kunnen hanteren bij de besluitvorming? Zijn er aanvullend voor de gezondheid aandachtspunten die een rol kunnen spelen bij de locatiekeuze, vergunningverlening en m.e.r-procedure? Is het wenselijk na plaatsing van windturbines de gezondheidseffecten daarvan te blijven monitoren en zo ja, op welke wijze?

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 9 juni en 19 mei 2022

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid; Juliane Kürschner, j.kurschner@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Bronnen:

  1. Auteurs Expertgroep: Niels Koeman, Frits van den Berg, Oscar Breugelmans
  2. Berenschot - Advies exportgroep windturbines en natuur - Berenschot

Aanvullende informatie

Media

Documenten