Artikel

Voortgangsrapportage Windenergie Amsterdam Q3/4 2022

Commissie Duurzaamheid & Circulaire Economie 2 februari 2023

De Stedelijke Adviesraad RES Amsterdam (SARA) is in het leven geroepen om de gemeente Amsterdam
advies te geven vanuit verschillende perspectieven op specifieke producten die de gemeente
Amsterdam in het kader van haar RES Wind oplevert. In voorliggende memo adviseert de SARA over
de invulling en plaatsing van het afwegingskader in het proces m.b.t. het al dan niet – en onder welke
voorwaarden – plaatsen van windturbines in de zoekgebieden (inclusief de reserve en extra-reserve
zoekgebieden) van de gemeente Amsterdam. Met de motie Vink, Groen, Heinhuis en Boomsma (nr.
79)1 heeft de Gemeenteraad van Amsterdam het College opgeroepen om dit afwegingskader op te
stellen. De invulling door de gemeente hiervan is nog in ontwikkeling. De SARA geeft adviezen die
relevant zijn voor de door de motie Vink et al. genoemde aspecten:
• Hinderbeleving en gezondheid;
• Ecologie, natuur en landschap;
• Externe veiligheid;
• Energieopbrengst;

Behandeld in Commissie Duurzaamheid & Circulaire Economie 2 februari 2023

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Bart Vertelman, b.vertelman@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

 

Bron: Stedelijke Adviesgroep RES Amsterdam

Advies ingredienten afwegingskader vanuit drie Amsterdamse perspectieven

 

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten