Artikel

Covid en oudere migranten

De corona pandemie heeft sommige bevolkingsgroepen zoals ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen meer getroffen dan anderen. Er zijn indicaties dat oudere migranten extra kwetsbaar zijn onder meer vanwege hun grotere ziektelast vergeleken met hun Nederlandse leeftijdgenoten, en hun beperkte bereik en gebruik van (zorg)voorzieningen en preventieve interventies.
Hoewel er lokaal en landelijk verschillende onderzoeken en panels worden ingezet voor de monitoring van de coronaeffecten, worden oudere migranten vrijwel niet bereikt. Dit gaat ten koste van de representativiteit van de resultaten. Deze kennislacune willen we middels dit onderzoek opvullen, door passende wervingsstrategieën voor deze specifieke groepen toe te passen.
De doelstelling van dit onderzoek is in kaart brengen wat de gevolgen zijn van de coronacrisis voor de gezondheid en welbevinden van oudere migranten, in hoeverre zij bekend zijn met de coronamatregelen en zich hieraan houden en welke hulpbronnen ze inzetten om door de coronacrisis heen te komen.

Media

Documenten