Artikel

Haalbaarheid tijdelijke huisvesting Schinkelkwartier

Commissie Wonen en Bouwen 9 februari 2022

In de zoektocht naar locaties om jongeren, studenten en statushouders en diverse kwetsbare groepen te huisvesten is in 2020 een inventarisatie gedaan naar mogelijkheden voor tijdelijke woningbouw in de stad. Aanleiding voor de inventarisatie waren onder andere: De verkenning van locaties voor tijdelijke woningbouw zoals opgenomen in de Samenwerkingsafspraken 2020-2023 met corporaties. Stimuleringsmaatregelingen ten aanzien van Flexwonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De opgave om woningen voor doelgroepen als statushouders, jongeren en diverse kwetsbare groepen, mede als gevolg van te beperkte doorstromingsmogelijkheden vanuit de maatschappelijke opvang, te realiseren. Uit een inventarisatie van mogelijke locaties voor tijdelijke woningbouw zijn 8 locaties aangewezen om verder te onderzoeken op haalbaarheid, waaronder de locatie Keynesplein. Aanvullend is voor deze locatie nu nog een alternatief onderzocht op de locatie Riekerpark in het Schinkelkwartier.

Behandeld in Commissie Wonen en Bouwen 9 februari 2022 en 19 januari 2022

Behandelend ambtenaar: Grond en Ontwikkeling, Michiel Bosman, m.bosman@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten