Artikel

Jeugdhulp in Zaanstad

Onderzoek uit 2021 door Rekenkamer Metropool Amsterdam

De gemeente Zaanstad heeft het tekort op de jeugdhulpverlening in 2018 niet goed in beeld. Het college heeft eerder aan de raad een tekort van € 3,9 miljoen gemeld. Wij komen op een tekort van € 5,9 miljoen. We concluderen verder dat de gemeente onvoldoende zicht heeft op de oorzaken voor de tekorten op de jeugdhulp. Dit komt doordat de ontwikkeling van het gebruik van en de kosten voor specialistische jeugdhulp niet goed in beeld zijn.

Veel maatregelen met weinig effect
Om het tekort op de jeugdhulp terug te dringen zijn veel maatregelen genomen. Het effect van alle maatregelen bij elkaar op de totale kosten voor specialistische jeugdhulp lijkt beperkt. Er is hooguit een stabilisering van kosten. In 2018 kwamen de totale kosten uit op € 35,0 miljoen. De meest recente prognose (november 2019) gaat voor 2019 uit van € 33,6 miljoen aan totale kosten (met een bandbreedte tussen de € 33,1 en € 35,8 miljoen).

Informatievoorziening school inhoudelijk tekort
Het tekort voor specialistische jeugdhulp valt in 2019 wel veel lager uit omdat ten opzichte van het bijgestelde budget in 2018 het budget voor 2019 met € 4,0 miljoen is verhoogd. De raad is op veel momenten door het college geïnformeerd over de ontwikkelingen in de jeugdhulp. Door een gebrek aan goede gegevens en het ontbreken van nadere - op de Zaanse situatie toegespitste - analyses schoot de informatievoorziening echter inhoudelijk tekort.

In 2014-2015 onderzochten we de zorg voor de jeugd in Zaanstad en de beoogde transformatie. Naar aanleiding van dat onderzoek deden we onder meer aanbevelingen gericht op het risicomanagement, de monitoring en de informatie daarover richting de raad. In het huidige onderzoek constateren we dat deze aanbevelingen beperkt of niet zijn uitgevoerd. Dit vormt voor ons een deel van de verklaring voor de geconstateerde tekortkomingen - gebrekkig zicht op gebruik, kosten en ontwikkelingen.

Acht aanbevelingen
We doen in dit onderzoek acht aanbevelingen. Zes aanbevelingen zijn gericht op verbeteringen in de uitvoering:

  • Creëer meer inzicht door 1) verbeterde registraties, 2) verbeterd zicht op de kosten en 3) verdiepende analyses.
  • Verbeter de gemeentelijke werkwijze door 4) doelen centraal te stellen, 5) meer systematisch te werken bij veranderingen en 6) te onderzoeken welke organisatorische veranderingen nodig zijn.

Twee aanbevelingen gaan over de informatievoorziening richting de raad. Net als in 2015 vinden we het nog steeds belangrijk dat het college de raad regelmatig en systematisch voorziet van onderbouwde informatie. Daarnaast adviseren we de raad om zelf de opvolging van aanbevelingen beter te bewaken.

Het college kan zich vinden in alle aan hen gerichte aanbevelingen en neemt deze over. Bij een aantal onderwerpen heeft het college commentaar. In ons nawoord gaan we hierop in.

Bron: Rekenkamer Metropool Amsterdam

Afbeelding credits

Header afbeelding: Jeugdhulp-in-Zaanstad-950x430.jpg

Icon afbeelding: Jeugdhulp-in-Zaanstad-950x430.jpg