Artikel

Evaluatie consultatie en adviesteam jeugd GGZ (2016-voorjaar 2019)

Psychische problemen komen veel voor bij Nederlandse kinderen en jongeren. Signalering en behandeling van deze problemen vallen per 2015 onder de verantwoordelijkheid van gemeenten en zijn in het land heel verschillend georganiseerd.

De regio Gooi en Vechtstreek is in zeven gemeenten gestart met een 'Consultatie en Adviesteam jeugd GGZ' (CenA team). Het team ondersteunt huisartsen, JGZ, leerplichtambtenaren en medewerkers van de gemeentelijke toegang tot jeugdhulpverlening bij vragen (van kinderen/jeugdigen (0-18 jaar) en hun ouders over psychosociale klachten en GGZ.

Het team is een initiatief van de JGZ en bestaat uit twee jeugdartsen en een klinisch psycholoog. Andere expertise is inzetbaar. Met de JGZ als basis is dit team uniek in Nederland. Deze werkwijze en de effecten ervan worden in de komende jaren onderzocht. In het onderzoek is ook aandacht voor privacy, beroepsgeheim en uitwisseling van gegevens tussen professionals, gemeenten en ouders.

Projectgegevens

Onderzoekers: Sumayah Vandenbussche en Vivianne Dörenberg
Projectleider: Mariëtte Hoogsteder
Partner: Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek Andere betrokkenen: regio Gooi en Vechtstreek (7 gemeenten)
Periode: juni 2016 - voorjaar 2019

Afbeelding credits

Icon afbeelding: website UMC