Artikel

Evaluatie Uitvoeringsregeling Groen Recreatieve verbindingen wandelnetwerk en Toeristische Overstappunten (TOP's)

Dit rapport geeft de resultaten weer van de evaluatie op doeltreffendheid van drie onderdelen van de subsidieregeling Groen. Centraal staat de vraag of de activiteiten die met behulp van de verstrekte subsidies zijn uitgevoerd bijdragen aan de beleidsdoelen die de provincie stelt.

De drie in dit onderzoek onderzochte onderdelen van de subsidieregeling Groen zijn:
1. Recreatieve verbindingen. Deze per 1 januari 2018 beëindigde subsidie heeft tot doel de recreatieve toegankelijkheid van het groen in de provincie te vergroten door het aanleggen van nieuwe of het verbeteren van bestaande recreatieve verbindingen. Het kan gaan om recreatieve verbindingen tussen stad en platteland of tussen natuur- en/of recreatiegebieden onderling.
2. Uitbreiding wandelnetwerk Noord-Holland. Deze subsidie is gestart in januari 2018 en richt zich op het completeren van regionale routestructuren voor wandelen in Noord-Holland. Het onderzoek betreft de periode 2018 tot en met juni 2020.
3. Toeristische Overstappunten. Deze subsidie loopt sinds 2013 en richt zich op het vergroten van de toegankelijkheid van het groen door het creëren van goede fysieke startpunten voor recreatie. Het onderzoek betreft de periode 2013 tot en met juni 2020.


Dit onderzoek is uitgevoerd door de provincie in het kader van het Evaluatiekader Subsidies. Het Evaluatiekader geeft aan op welke manier de provincie Noord-Holland uitvoering geeft aan haar wettelijke verplichting op grond van de Algemene wet bestuursrecht (art. 4:24) om subsidies periodiek op doeltreffendheid te evalueren.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens een vast stappenplan voor subsidie-evaluaties. De onderzoeksvraag die hierbij centraal staat is: Hebben de onderzochte subsidies bijgedragen aan het recreatief toegankelijk maken van het groen in de provincie Noord-Holland en zijn zij daarmee doeltreffend? De bevindingen van het onderzoek zijn gebaseerd op documentenonderzoek, literatuuronderzoek en interviews met drie betrokkenen bij de provincie en 16 andere organisaties. Daarnaast is gebruik gemaakt van een beknopte enquête onder wandelaars aangesloten bij de landelijke vereniging Le Champion, bezoekers van de provinciale Facebookpagina en van de website van Recreatie Noord-Holland.

bron: Esther de Winter, sector Onderzoek & Informatie, provincie Noord-Holland

Media

Documenten