Artikel

Quickscan bezoekersdrukte in recreatie- en natuurgebieden in Noord-Holland

Lusten en lasten in tijden van corona

Door de coronacrisis staan natuur- en recreatiegebieden in heel Nederland in een ander daglicht. De behoefte aan ontspanning of juist inspanning in de vrije natuur is in de afgelopen periode groot geweest. In Noord-Holland, voor een groot deel relatief dicht bevolkt, speelde deze trend mogelijk nog sterker. Het toegenomen gebruik en de hiermee gepaard gaande overlast vormde voor de terrein beherende organisatie van Noord-Holland de aanleiding voor dit onderzoek met als onderzoeksvraag:
Hoe omvangrijk is de toegenomen drukte in natuur- en recreatiegebieden als gevolg van corona en welke vormen van overlast gaan hiermee vooral gepaard?

In alle acht Noord-Hollandse regio’s is de drukte van het aantal bezoekers in de natuur- en recreatiegebieden in de periode tussen maart 2020 en augustus 2020 toegenomen. In de regio’s Texel, Kop van Noord-Holland en West-Friesland betrof dit een aanzienlijke stijging, in de regio’s Noord-Kennemerland, Zuid-Kennemerland, Laag Holland en Amstelland betrof dit een grote stijging. In de regio Gooi- en vechtstreek was de stijging het grootst.

Voor dit onderzoek zijn tien terrein beherende organisaties (TBO’s) in Noord-Holland geïnterviewd. interviews vonden in augustus 2020 plaats en geven dus een oordeel over de periode vanaf half maart 2020 (intrede corona) tot het einde van de zomer. Tijdens de interviews stond de onderzoekvraag centraal. Daarnaast is aanvullend ook gevraagd naar:

  • Hoe is omgegaan met de effecten (overlast) van de toegenomen drukte?
  • Wat zijn de gevolgen van de drukte voor de korte en lange termijn?

Hierbij is specifiek gevraagd naar de drukte en overlast voor corona en na corona. Het eindoordeel van toegenomen drukte per regio is gebaseerd op de inschatting (ervaringscijfers) van de beherende organisatie.

bron: Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd in opdracht van de Terreinbeherende Organisaties Noord-Holland

auteurs: drs. T. (Tinco) Lycklama, M (Martijn) Huijgen, BSc.

Media

Documenten