Artikel

Visie ontwikkeling IJsselmeergebied

Onderzoek onder ANWB-leden naar de ervaringen met en de wensen voor het IJsselmeergebied m.b.t. recreatie & toerisme

De ANWB heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de mening van leden over de toekomst van het IJsselmeergebied. De reden hiervoor is dat het Rijk samen met andere partijen een gebiedsvisie voor het IJsselmeergebied ontwikkelt. Dit vloeit voort uit de Agenda IJsselmeergebied 2050, die de ANWB mede heeft ondertekend. Ook de kansen voor toerisme en recreatie worden hierin meegenomen

Hoofdvraag in dit onderzoek luidt:
Hoe wordt het IJsselmeergebied ervaren door ANWB-leden en wat vinden ze (nu en voor de toekomst) m.b.t. recreatie en toerisme belangrijk voor het gebied?

Het IJsselmeergebied is het grootste aaneengesloten zoetwatergebied van West-Europa en heeft een belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Dit wil Nederland graag zo houden, maar er mist nog voldoende richtinggevend perspectief. Daarom wil het Rijk samen met andere partijen een gebiedsvisie ontwikkelen voor het IJsselmeergebied. Ook de kansen voor toerisme en recreatie worden hierin meegenomen. ANWB wil in de visievorming zo goed mogelijk de belangen van haar leden behartigen, maar heeft nog onvoldoende zicht op wat leden belangrijk vinden.

bron: Rutger Nijholt en Jelle-Jan de Groot, Blauw Research bv in opdracht van de ANWB

Media

Documenten