Artikel

De gemengde stad

Wensen, feiten en beleving

Aanleiding
Eind 2018 koos het burgerpanel van de Rekenkamer Amsterdam (circa duizend Amsterdammers) diversiteit als onderwerp van het publieksonderzoek voor 2019. Diversiteit is gekozen uit een lijst van vier onderwerpen. Om het onderwerp gerichter in te kaderen gebruiken wij het concept gemengdheid. Hiermee doelen we op de samenstelling van de stad: waar wonen verschillende soorten mensen en huishoudens op basis van kenmerken zoals inkomen, huishoudsamenstelling, opleidingsniveau en migratieachtergrond?

Doel en onderzoeksvragen
Het onderzoek heeft meerdere doelen. Allereerst willen we verduidelijken wat de gemeente onder 'de gemengde stad' verstaat en welke ambitie zij op dat vlak nastreeft. Daarnaast willen we de mate van menging in de afgelopen jaren inzichtelijk maken. Tot slot willen we inzichtelijk maken hoe inwoners van Amsterdam menging ervaren.
De centrale onderzoeksvraag in het onderzoek luidt als volgt:
Hoe gemengd willen de gemeente Amsterdam en haar inwoners zijn, en hoe passen recente ontwikkelingen in Amsterdam bij deze wensen?

Zie voor bestuurlijke rapport de website

Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA)

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Media

Documenten