Artikel

Stadsrandpolder Waterland

Beleidsvisie en toetskader

Waterland kent hoge natuurwaarden en wordt zeer gewaardeerd door recreanten. De aantrekkingskracht van het gebied wordt bepaald door het cultuurhistorische karakter: veenweiden met oude dorpen erin en met grillige meertjes die zijn ontstaan door dijkdoorbraken. Het landschap heeft zijn karakter gekregen door eeuwenlange veehouderij. Ook nu zijn de boeren de belangrijkste beheerders van het gebied. Willen we het cultuurhistorische landschap behouden dan moeten de Waterlandse boeren een rendabel bedrijf kunnen voeren.

De landbouw in Waterland staat echter voor een transitie. De boeren geven aan dat schaalvergroting en verbreding van het boerenbedrijf nodig zijn om economisch rendabel te blijven. Schaalvergroting gaat gepaard met de wens tot vergroting van de gebouwen, kavelruil en (soms) boerderijverplaatsing. Onder verbreding vallen maatschappelijke functies als zorg, kinderopvang en educatie, en commerciële functies als kleinschalige horeca, verkoop van eigen producten, kanoverhuur en kleinschalig overnachten.

Gezien de hoge aantallen recreanten die van Waterland gebruik maken en de hoge natuurwaarden wil de gemeente Amsterdam de boeren steunen. Deze beleidsvisie heeft als doel om de benodigde schaalvergroting en verbreding te begeleiden op zodanige wijze dat de Waterlandse boeren hun bedrijf kunnen blijven uitoefenen, terwijl de natuurwaarden en recreatieve waarden erop vooruit gaan.

Opgesteld in opdracht van de wethouders Ruimtelijke Ordening en Groen door de Dienst Ruimtelijke Ordening, Gemeente Amsterdam (in nauwe samenwerking met stadsdeel Noord).

Contactpersoon DRO: Remco Daalder

Afbeelding credits

Header afbeelding: R&D, J. Huisman

Icon afbeelding: www.wikimedia.com

Media

Documenten