Artikel

RAC project Antibioticaresistentiepreventie bij Patiëntverplaatsingen in de Zorgketen (APiZ)

Dit project beoogt via een exploratieve op CRE (carbapenem resistente enterobacteriën) gerichte studie inzicht te krijgen in (potentiële) risicosituaties voor de verspreiding van BRMO (bijzonder resistente micro-organismen), betrekking hebbende op communicatie (informatieoverdracht) tussen zorgverleners en kennis over en toepassing van richtlijnen en voorzorgsmaatregelen bij/door zorgverleners. Uitkomsten van het onderzoek kunnen input leveren bij het opstellen van transmurale werkafspraken tussen instellingen en zorgverleners binnen zowel de zorgnetwerken in Noord-Holland/Flevoland als die daarbuiten.

Het doel is het beantwoorden van de volgende vragen:
1. Hoe vindt in het geval van zorgverplaatsingen de informatieoverdracht over een patiënt ten aanzien van CRE plaats tussen zorgverleners en instellingen in regio Noord-Holland/Flevoland (welke informatie, op welke wijze bij welke zorgverleners en op welk moment)? Zijn er transmissierisico’s als gevolg van gebrekkige communicatie en welke factoren spelen hierbij een rol?
2. In welke mate zijn betrokken zorgverleners op de hoogte van richtlijnen inzake CRE voorzorgsmaatregelen (voor zover aanwezig) en in hoeverre passen zij voorzorgsmaatregelen en
richtlijnen (adequaat) toe in de praktijk? Zijn er knelpunten in de toepassing van richtlijnen/voorzorgsmaatregelen? Indien richtlijnen zijn verlopen, waarop baseren zorgverleners dan
hun handelen? Zijn er verschillen in de kennis en toepassing van richtlijnen tussen zorgverleners in de intramurale en extramurale zorg? Aan welke informatie en advies hebben de betrokken zorgverleners behoefte?

 

Looptijd: 1 december 2017 - 31 december 2019

Alle rechten voorbehouden