Artikel

De incidentie van dengue virus infectie onder reizigers naar Suriname

De GGD Amsterdam doet momenteel onderzoek naar het vóórkomen van knokkelkoorts (dengue) onder reizigers naar Suriname.
Uit recent seroprevalentie-onderzoek onder 400 eerste generatie Surinamers bleek dat 81% ooit geïnfecteerd was met dengue (High prevalence of previous dengue virus infection among first-generation Surinamese immigrants in the Netherlands. Overbosch, vd Hoek, Schinkel, Sonder. BMC inf dis, 2014: 14:493). Uit dit onderzoek valt niet het moment of de ernst van infectie af te leiden (vóór emigratie of tijdens bezoek aan land van herkomst) of dat er sprake is van een herinfectie. Gedacht wordt dat herinfecties ernstiger kunnen verlopen.
Doel van het huidige project is om de kans op het oplopen van dengue virus infectie in Suriname te onderzoeken, zowel onder Surinaamse migranten als onder autochtone Nederlanders. Ook willen we onderzoeken of door de verwachte verschillen in reeds verworven immuniteit en reisgedrag (visiting friends and relatives (de zogeheten VFRs) versus toeristen) er een verschil is in incidentie en ernst van infectie tussen deze twee reizigersgroepen.
De uitvoerende partij en belangrijke partners zijn de GGD/IZ Algemeen.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: wit.jpg