Artikel

Beleidskader PIEK-aanpak

Onderdeel van het Amsterdamse onderwijsbeleid voor kansengelijkheid - Professionaliseren | Innoveren | Excelleren | Kansen bieden

In het Amsterdamse coalitieakkoord 2018-2022 "Een nieuwe lente, een nieuw geluid" ligt de nadruk op kansengelijkheid. Dit college maakt van het tegengaan van kansenongelijkheid topprioriteit voor de komende jaren. In de brief 'Onderwijsvisie 2019-2025’ (dd.05-02-2019) is deze ambitie nogmaals uitgesproken. Naast heel veel moois biedt de stad ook uitdagingen voor het onderwijs. De verschillen zijn soms groot, en dat begint al bij de allerjongsten. Daarom vergt het bieden van gelijke kansen aan alle kinderen in Amsterdam extra inzet voor de groep kinderen die vanwege hun achtergrondkernmerken te vaak geen optimaal schoolresultaat behalen.

Het beleidskader ‘PIEK-aanpak’ maakt onderdeel uit van deze ambitie en richt zich specifiek op aanpassingen in het onderwijssysteem (de structuur en de organisatie) die bijdragen aan gelijke kansen voor kinderen. Andere beleidsinstrumenten zoals de Kansenaanpak Primair Onderwijs en de Kansenaanpak Voortgezet Onderwijs zetten in op interventies gericht op de individuele leerling. Met de PIEK-aanpak investeert het college in scholen die bereid zijn een stap verder te gaan door ook de organisatie van het onderwijs aan te passen ten behoeve van het kind en daarnaast extra aandacht hebben voor de ouders en de leefomgeving van het kind. De PIEK-aanpak biedt scholen de mogelijkheid om daarbij hun eigen aanpak vorm te geven, aansluitend bij de strategische koers van het schoolbestuur. Scholen worden uitgedaagd in te zetten op een veranderstrategie of interventies die buiten de gebaande paden gaan om kansengelijkheid voor kinderen te vergroten. De scholen kunnen met deze aanpak (verder) gaan pieken: professionaliseren, innoveren, excelleren, kansen bieden, evalueren en navolging geven.

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Icon afbeelding: onderwijsinspectie.nl