Artikel

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Er is steeds meer bewijs ontstaat voor een dramatisch verlies van insectenrijkdom in ons landschap gedurende de laatste 20-30 jaar. Samen met andere gegevens die een negatieve trend laten zien leidt dit tot grote zorg over de toekomstige kwaliteit en leefbaarheid van het platteland van Nederland. Opgaven voor de toekomst van het platteland komen bij elkaar: natuurinclusieve landbouw, ecologisch en economisch duurzame landbouw, zorgen over handhaving van kwaliteit van het nationaal netwerk van natuurgebieden, veranderende wensen van consumenten, producenten en keten. Daarnaast heeft de Nederlandse landbouw op dit moment te maken met veranderingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU. De steun aan boeren verschuift naar een inkomensondersteuning gericht op een groenere, effectievere, en milieuvriendelijker manier van produceren. Nederlandse biodiversiteitswetenschappers constateren dat aanpak van de problematiek urgent is en dat samenwerking tussen wetenschap, landbouw, voedingsindustrie, banken en natuurorganisaties zeer gewenst is.

Bron en meer informatie: website NERN

Media

Documenten