Artikel

Toerisme in Amsterdam

Gemeenteraad oktober 2018

De toeristische sector in Amsterdam is de laatste jaren sterk gegroeid. Dit creëert veel werkgelegenheid en inkomsten voor de stad. Deze groei heeft echter ook het debat aangezwengeld over de grenzen van toerisme in Amsterdam. Het Amsterdams College van B&W is van plan om de negatieve gevolgen van toerisme aan te pakken aldus het coalitieakkoord. De doelstelling van voorliggend onderzoek was allereerst om de vraag en de aanbodzijde van de vrijetijdseconomie in Amsterdam in kaart te brengen. Ook is er gekeken naar het aandeel en de invloed van de bestedingen van verblijfsgasten. Daarnaast is er een analyse gemaakt van de gevolgen op de capaciteit voor de toeristische sector van drie voorgenomen maatregelen om de negatieve effecten van toerisme te beperken. Het gaat hierbij om de volgende voorgenomen maatregelen:
1. Het verlagen van het maximaal aantal dagen dat een woning mag worden verhuurd aan toeristen van 60 naar 30 dagen.
2. Het ‘nee, tenzij’ hotelbeleid.
3. Het verplaatsen van de cruiseterminal.

www.ecorys.nl

 

Behandeld in Raad oktober 2018

Aanvullende informatie

Media

Documenten