Artikel

Actieplan HBV en HCV preventie en zorg Amsterdam

In 2016 is op initiatief van de GGD Amsterdam een actieplan hepatitis B en C preventie en zorg in Amsterdam opgesteld. Dit plan is ontwikkeld in samenwerking met alle bij hepatitis B en C preventie en zorg betrokken partijen in de stad. Het actieplan omvat een Doelstellingenkaart en drie Actiekaarten. Deze Doelstellingenkaart geeft de gezamenlijke doelstellingen weer van de betrokken partijen voor vijf thema’s: bewustwording, preventie, opsporing, behandeling en zorg, positieve gezondheid. De Actiekaarten beschrijven de acties die de partijen nodig achten. Acties zijn opgesteld voor drie doelgroepen: mannen die seks hebben met mannen, migranten en druggebruikers. Op de Actiekaarten zijn ook algemene acties geformuleerd die voor zowel deze drie groepen als ook kleinere doelgroepen, zoals ontvangers van bloedproducten, gelden. De Argumentenfabriek maakte deze kaarten op basis van denksessies met deskundigen uit het veld. In 2017 zal een kerngroep samengesteld worden met representanten van alle disciplines die ca. 2-3 keer per jaar bijeen komt om de voortgang van het actieplan te bewaken. Om uitvoering te geven aan het actieplan, zal op basis van de actiekaarten een actiepuntenoverzicht worden gemaakt, waarbij we aangeven welke acties reeds lopen en welke nog niet met hierbij een prioritering en takenverdeling. Ook het advies van de Gezondheidsraad zal worden verwerkt in de voorgestelde acties en prioritering.

Looptijd: 2 juli 2016 - 31 december 2018

Alle rechten voorbehouden