Artikel

Beleidskader Mobiliteit

Op 12 december 2017 heeft de regioraad Het Beleidskader Mobiliteit van de Vervoerregio vastgesteld. Het Beleidskader geeft richting aan de activiteiten en investeringen van de Vervoerregio Amsterdam voor de komende jaren.

Het Beleidskader Mobiliteit geeft richting aan de activiteiten van de Vervoerregio aan de hand van vijf strategische opgaven:
1. Van modaliteit naar mobiliteit: een betere integratie van de verschillende vervoerwijzen.
2. Naar een CO2-neutraal mobiliteitssysteem: meer aandacht voor duurzaamheid en leefbaarheid.
3. Een prettige en veilige reis: meer aandacht voor comfort, beleving, veiligheid en informatie.
4. Mobiliteit en omgeving passen bij elkaar: meer aandacht voor inpassing en ruimtelijke kwaliteit.
5. Nabijheid van dagelijkse activiteiten versterken: ondersteuning van verdichtingsopgaven.

Het Beleidskader Mobiliteit is een uitwerking van de Strategische Visie Mobiliteit die vorig jaar is opgesteld door de convenantpartners (convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer) en vervangt het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan. Het is geen blauwdruk, maar dient als kompas: het geeft richting aan onze huidige en toekomstige activiteiten. Vanaf nu wordt bij alle projecten bekeken of de resultaten invulling geven aan de opgaven in het Beleidskader.

Het Beleidskader geeft ook richting aan de investeringen van de Vervoerregio voor de komende jaren. Het Beleidskader Mobiliteit vormt daarmee de basis voor de concessieverlening, beheerconvenanten en investeringsprogramma’s van de Vervoerregio. De investeringsprogramma’s omvatten maatregelen om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de regio te verbeteren. De procedure om de inzet van de Vervoerregio daarin te bepalen, is vastgelegd in de Spelregels Projecten. Vanaf 2019 wordt de programmabegroting aangepast aan doelstelling van het Beleidskader Mobiliteit

Het Beleidskader Mobiliteit vindt u hier: https://www.vervoerregio.nl/artikel-id/3e58a3b3-0867-4c15-b479-728a36035622

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Foto beleidskader mobiliteit