Artikel

Programma Smart Mobility 2018-2022

Smart Mobility heeft veel potentie voor de verdere ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Nieuwe technologieën zullen de manier waarop wij onszelf en onze goederen verplaatsen drastisch veranderen. Innovaties bieden kansen, maar brengen ook risico’s met zich mee. Een goede samenwerking binnen én buiten de regio is daarom onontbeerlijk. Dit programmaplan beschrijft de aanpak van het Smart Mobility-programma van de MRA en legt een strategie neer voor de samenwerking op MRA-niveau.

Het MRA-programma Smart Mobility 2018 – 2022 komt voort uit de Ruimtelijk-Economische Actie-Agenda 2016 – 2020 en de Strategische Visie Mobiliteit van de MRA. De inzet op Smart Mobility is ingegeven door de constatering dat traditionele bereikbaarheidsoplossingen alleen denk aan capaciteitsuitbreiding van de weg of het spoor niet langer voldoende effectief en efficiënt zijn. Smart Mobility omvat bovendien mogelijkheden om het reizen makkelijker en prettiger te maken voor de gebruiker. Dit programma biedt kansen om verschillende uitdagingen binnen de MRA het hoofd te bieden en ambities te verwezenlijken. Bovendien geeft het houvast bij de inzet van technologische ontwikkelingen en innovaties op het gebied van mobiliteit én het beheersbaar houden van eventuele risico’s die hiermee samenhangen.

 

De MRA-partners zijn met elkaar van start gegaan om de uitdagingen en ambities van de MRA te verbinden aan de kansen die Smart Mobility biedt. Hiervoor is een werkgroep gevormd met vertegenwoordigers van de provincies Noord-Holland en Flevoland, Rijkswaterstaat (West-Nederland Noord), de gemeenten Amsterdam, Almere, Haarlem en Haarlemmermeer en de Amsterdam Economic Board, onder voorzitterschap van de Vervoerregio Amsterdam. Het resultaat van deze samenwerking is belegd in dit Smart Mobility-programma voor de MRA. Diverse onderdelen ervan zijn door een klankbordgroep met vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen aangescherpt en aangevuld.

 

Het programma heeft betrekking op de periode 2018 2022. Omdat de ontwikkelingen op het gebied van Smart Mobility snel gaan en we hier voortdurend op willen kunnen inspelen is gekozen voor een adaptieve programmavorm. We toetsen de doelen en acties en stellen deze bij op basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten. We volgen de Smart Mobility-ontwikkelingen op de voet, verbinden initiatieven aan elkaar, gaan met elkaar leren door te doen en zorgen voor een omgeving waarin we fouten mogen maken.

 

Bron: Vervoerregio Amsterdam

MRA-programma Smart Mobility 2018-2022 (december 2017)

Ambtelijke opdrachtgever: Vervoerregio Amsterdam

Media

Documenten