Artikel

Bevolkingsprognose 2017 - 2040

Noord-Holland kent momenteel een hoge bevolkingsgroei door een combinatie van buitenlandse migratie, natuurlijke aanwas en de komst van inwoners uit de rest van Nederland. In vergelijking met de vorige prognose uit 2015 is vooral de buitenlandse migratie toegenomen, deels door asielmigratie maar ook vanwege werk en studie komen veel mensen uit het buitenland naar Noord-Holland.

In de prognose stijgt de bevolking in Noord-Holland van 2,8 miljoen inwoners in 2017 naar bijna 3,2 miljoen in 2040. Het aantal huishoudens neemt in dezelfde periode toe met 213.000 en dit zorgt voor een groei van de woningbehoefte van 212.000 woningen. De woningbehoefte is niet volledig gelijk aan de huishoudensgroei. Een deel van de huishoudens deelt een woning of woont in een niet-woning, terwijl aan de andere kant de bestaande achterstand in de woningbouwproductie dient te worden ingelopen.

De hoge bevolkingsgroei is deels een gevolg van de relatief jonge bevolking in het zuiden van Noord-Holland. Hierdoor blijft de natuurlijke aanwas daar tot 2040 ruim positief, terwijl deze in Noord-Holland Noord na 2030 negatief wordt. Een andere oorzaak is de concentratie en groei van werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam die veel inwoners aantrekt. Vooral in de gemeente Amsterdam gaat dit samen met een hoog buitenlands migratiesaldo. De dynamiek van de woningmarkt zorgt ervoor dat de sterke groei van Amsterdam zich uitstrekt tot heel Noord-Holland Zuid. De verwachte groei in Almere, Lelystad en Noord-Holland Noord is lager dan in de afgelopen decennia.

In grote delen van de provincie blijft de bevolking groeien tot 2030. Het grootste deel van de groei zit in Noord-Holland Zuid. De komende periode daalt de bevolking alleen in de Kop van Noord-Holland. Na 2030 is dit in steeds meer gemeenten het geval, omdat het sterfteoverschot als gevolg van de vergrijzing niet meer wordt gecompenseerd door migratie. Een dalende bevolking leidt niet direct tot een daling van het aantal huishoudens. Tot 2040 daalt alleen in Den Helder en op Texel het aantal huishoudens. Buitenlandse migratie en de toekomstige gemiddelde huidhoudensgrootte zijn de grootste onzekerheden in de prognose.
In de afgelopen jaren is de toename van de woningvoorraad in het zuiden van de provincie achtergebleven bij de huishoudensgroei, de druk op de woningmarkt is daardoor sterk toegenomen. Bij de nu verwachte productie loopt de achterstand richting 2020 verder op. Gezien deze achterstand en de toekomstige vraag is het verhogen van de bouwproductie op korte termijn noodzakelijk. Ook Noord-Holland Noord heeft nog een significante bouwopgave, maar hier is het verschil tussen de woningvoorraad en het aantal huishoudens de laatste jaren niet toegenomen.

Nieuwbouw is steeds minder bepalend voor de binnenlandse migratie. Door de vergrijzing neemt het aantal woningen dat vrijkomt als de laatste bewoner overlijdt of verhuist naar een verpleeg- of verzorgingshuis flink toe. In alle gebieden ontstaat daardoor extra ruimte voor vestiging. Het verhogen van de bouwproductie is dan steeds minder een vereiste voor het aantrekken van nieuwe inwoners. Vergrijsde gemeenten in gewilde woongebieden kunnen hierdoor een deel van het vertrek uit

Amsterdam opvangen, bovendien zijn in deze gebieden de nodige binnenstedelijke woningbouwplannen aanwezig. Doordat Amsterdam ook flink doorbouwt, blijft het vertrek naar de voormalige groeikernen beperkt. Het effect van de vrijkomende woningen elders in de provincie is zo groot dat in een aantal gemeenten na 2030 mogelijk leegstand optreedt. In gewilde woonregio’s worden deze woningen waarschijnlijk wel opgevuld, maar in gemeenten waar in korte tijd veel woningen van een bepaald type vrijkomen, is dit een aandachtspunt bij de woningbouwprogrammering.

Ondanks de instroom van jonge mensen vergrijst ook in Noord-Holland de bevolking. De bevolkingsgroei tot 2040 bestaat voor 77% uit inwoners van 65 jaar en ouder en de huishoudensgroei zit bijna volledig bij oudere paren en alleenstaande huishoudens. Het aantal jongeren en gezinnen met kinderen neemt in het zuiden nauwelijks toe en daalt in Noord-Holland Noord. Door de verhoging van de AOW-leeftijd wordt de daling van de beroepsbevolking enigszins gecompenseerd. In Noord-Holland Noord gaat de beroepsbevolking vanaf 2021 dalen terwijl in het zuiden na 2025 de groei afvlakt

Media

Documenten