Deelnemer

Fardoe Kreeft

Provincie Noord-Holland Senior Onderzoeker

 • Openbaar

  Vergelijk vliegen met treinreizen voor korte afstanden

  Hoe we vaker voor de trein kunnen kiezen

  Lees meer over
 • Collectie (2)

  Verkiezingsprogramma's Provinciale Staten

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (30)

  Natuur & Milieu (Provincie NH)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (18)

  Klimaat & Energie (Provincie NH)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (15)

  Wegen & OV-netwerk (Provincie NH)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (23)

  Ruimtelijke Ordening (Provincie NH)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (32)

  Regionale Economie (Provincie NH)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Coronamonitor Provincie Noord-Holland

  Om het effect op de Noord-Hollandse economie in beeld te brengen, is een…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Energieregio Noord-Holland Zuid zet in op bijna vier keer zoveel duurzame energie in 2030

  Lees meer over
 • Openbaar

  Economische kansen & bedreigingen Energietransitie

  Analyse voor de Provincie Noord-Holland

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bezoekersonderzoek natuur en recreatiegebieden

  Noord-Holland 2016

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ecologisch onderzoek recreatiegebieden Noord-Holland

  Recreatieschap Spaarnwoude

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor Werklocaties 2018 Noord-Holland

  Kantoren, bedrijventerreinen en werkgelegenheid

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluatie Provinciale Subsidie Nationaal Park Zuid-Kennemerland

  In welke mate draagt de Provincie Noord-Holland effectief bij aan de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit 2017

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Westas als circulaire werkplaats

  Ruimtelijke randvoorwaarden voor een circulaire economie

  Lees meer over
 • Openbaar

  De ruimtebehoefte van een meer circulaire Metropoolregio Amsterdam

  Onderzoeker: Ecorys Opdrachtgever: Schiphol, Greenport, Haven Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Herijking Zonneparken Landelijk Gebied

  Managementsamenvatting Aanleiding voor dit rapport Sinds 27 juni 2016…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Biodiversiteit in Noord-Holland 2019

  Noord-Holland kent een grote biodiversiteit, zowel te vinden in onze…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bijen in de berm

  Potentiebepaling voor ecologisch beheer van wegbermen van provinciale…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ruimtelijk-economische eindrapportage West-As

  West-As daar draait het om

  Lees meer over
 • Openbaar

  Kwaliteit van zonnevelden in Noord-Holland

  Ruimtelijke analyse van zonneopstellingen in landelijk gebied

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor Woningbouw 2018

  In de afgelopen 2 jaar (2016-2017) is de woningbouwproductie in Noord

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluatie Herstructurering bedrijventerreinen (HIRB)

  Onderzoekers: Bureau Buiten en RIGO
  Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bezoekersstromen Amsterdam en Zandvoort

  Pilot gebruik mobiele telefoondata in bezoekers en verplaatsingsonderzoek

  Lees meer over
 • Openbaar

  Biodiversiteit in Noord-Holland (2017

  In de presentatie Biodiversiteit in Noord-Holland is weergegeven hoe de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Versterking Stiltegebiedenbeleid Noord-Holland

  Onderzoeker: Natuur en Milieufederatie Noord-Holland
  Opdrachtgever:…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor Woningbouw 2016

  Productie, plancapaciteit, woningbehoefte en Regionale Actieprogramma’s

  Lees meer over
 • Openbaar

  Leefbaarheid in het Noordzeekanaalgebied

  De beleving volgens de gebruikers

  Lees meer over
 • Openbaar

  Schaalvergroting in de landbouw met ruimtelijke kwaliteit

  Verkenning van de noodzaak, randvoorwaarden en mogelijkheden

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verbeteren kwaliteit zwemwateren

  Onderzoeker: Sweco
  Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

  Lees meer over
 • Openbaar

  Ruimtelijk-economische verkenning: De circulaire Westas

  Wending naar een nieuwe economie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bevolkingsprognose 2017 - 2040

  Noord-Holland kent momenteel een hoge bevolkingsgroei door een combinatie…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Publieksonderzoek Omgevingsvisie

  2 rapporten: Verkenning (februari 2017) en Koers (juli 2017)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor Wind op Land 2017

  Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Integraal ondernemen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Planstudie Knoop A10 - N247 - S116 (KANS)

  Notitie Reikwijdte en detailniveau

  Lees meer over
 • Openbaar

  Praktijkonderzoek inzet lasers voor beperking ganzenschade

  Onderzoeker: Altenburg & Wymenga Ecologisch Onderzoek en SOVON…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Marktruimteonderzoek Detailhandel Provincie Noord-holland

  Onderzoeker: Bureau Stedelijke Planning, i.s.m. Antea Group
  Opdrachtgever:…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Airbnb in Noord-Holland

  Onderzoeker: Beformation
  Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

  Het…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Routeplanner Energietransitie Noord-Holland

  Hoe kan Noord-Holland energieneutraal worden en hoe kan de provincie daar…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Deelstudie Gebouwde Omgeving

  De sector Gebouwde omgeving omvat twee deelsectoren, namelijk de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Deelstudie Energie Infrastructuur

  Een duurzame energievoorziening vereist bovengronds dan wel ondergronds…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Staat van de energietransitie Noord-Holland

  Onderzoeker: ECN
  Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

  In opdracht van de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Noord-Hollandse Arbeidsmarkt in cijfers

  In deze standaardrapportage wordt op basis van de meest actueel…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor Detailhandel Noord-Holland 2017

  Aanleiding
  De Provincie Noord-Holland hecht belang aan het delen van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluatie Werkambassadeur

  In januari 2016 hebben Gedeputeerde Staten de Werkambassadeur aangesteld.

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor OV-knooppunten 2017

  Met het programma OV-knooppunten zet de provincie in op het intensiever…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Luchtkwaliteit Noord-Holland

  Emissiebronnen en mogelijke maatregelen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Woningbehoefte, bevolkings- en ruimtelijk economische ontwikkeling

  Drietal presentaties voor de themasessie Demografie van Provinciale Staten…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor Woningbouw 2017

  Productie, plancapaciteit en woningbehoefte

  Lees meer over
 • Openbaar

  Economische Effecten Schiphol

  Over indirecte effecten en de gevolgen van capaciteitsschaarste

  Lees meer over
 • Collectie (107)

  Provincie Noord-Holland

  Openbaar
  Lees meer over