Artikel

Van “straten voor verkeer” naar “straten voor mensen”

Kunnen straatexperimenten stedelijke mobiliteit transformeren?

Straatexperimenten worden wereldwijd steeds vaker toegepast. Ze zijn er op gericht om fundamenteel anderen manieren van stedelijke mobiliteit in gang te zetten. Desondanks is dit transformatief potentieel van straatexperimenten weinig onderzocht. Er is weinig tot geen vergelijkende beoordeling van deze experimenten, en geen kritische reflectie daarop die een specifieke meerwaarde biedt voor systeemverandering.

Met literatuuronderzoek en -discussie probeert deze paper deze leemte op te vullen. De volgende vragen worden gesteld: Welke typen stadsstraten experimenten zijn ondernomen in het nastreven van de visie van “straten voor mensen” in plaats van “straten voor verkeer”? Wat zijn hun achtergronden, belangrijkste kenmerken en gerapporteerde effecten? En misschien wel het allerbelangrijkste: hoe kan deze stad op straat experimenteren systeemverandering in stedelijke mobiliteit teweegbrengen?

Deze paper maakt gebruik van de bepalende kenmerken van "overgang experimenten” – een concept dat ontleend is aan het veld van transitie studies – om een raamwerk te ontwikkelen en te illustreren om dit te beoordelen transformerend potentieel. In de conclusies, de review en toetsingskaders worden gebruikt om onderzoek en beleid te schetsen agenda voor dit steeds actueler wordende fenomeen.

Bron:  Luca Bertolini (2020) From “streets for traffic” to “streets for people”: can street experiments transform urban mobility?, Transport Reviews, 40:6, 734-753, DOI: 10.1080/01441647.2020.1761907

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: Nomadic Julien | Unsplash | Bike | Denmark

Icon afbeelding: Nomadic Julien | Unsplash | Bike | Denmark

Media

Documenten