Artikel

Kadernota's 2024 Recreatieschappen

Gemeenteraad 6 april 2023

Amsterdam neemt deel aan drie recreatieschappen: Groengebied Amstelland, Spaarnwoude en
Twiske-Waterland middels een gemeenschappelijke regeling. De kadernota’s worden jaarlijks
door de recreatieschappen aan de raden en staten aangeboden nadat ze zijn vastgesteld door het
algemeen bestuur van het betreffende recreatieschap. De raden en staten krijgen de gelegenheid,
als participant van de gemeenschappelijke regeling, om zienswijzen in te dienen. Amsterdam heeft
de afgelopen jaren geen zienswijzen ingediend. Het voorstel is nu ook om dat niet te doen. De
gemeente dient altijd zienswijzen in op de financiële jaarstukken. Deze zullen te zijner tijd worden
voorgelegd aan de Amsterdamse gemeenteraad.

 

Behandeld in Gemeenteraad 6 april 2023

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Suzanne Jeurissen,  s.jeurissen@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier 

Bronnen:

www.groengebied-amstelland.nl

www.spaarnwoude.nl

www.twiske-waterland.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten