Artikel

Migratiemonitor Metropoolregio

Migratie naar de Metropoolgerio Amsterdam 2020

De meeste immigranten die zich recent hebben gevestigd in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben niet de hoge inkomens waar in media vaak over wordt gesproken. Dat is een van de uitkomsten van de Migratiemonitor MRA. Recente buitenlandse migranten zijn weliswaar vaker hoog opgeleid dan gemiddeld in de MRA, maar minder vaak dan binnenlandse migranten. Ook de inkomenspositie van de groep recente immigranten is minder sterk dan die van binnenlandse migranten.

De Migratiemonitor MRA is tot stand gekomen vóór het uitbreken van de coronapandemie. De cijfers hebben betrekking op de jaren 2013 en 2017. De rapportage beoogt dan ook niet de effecten van corona op de bevolkingsontwikkeling in beeld te brengen. Wel worden in het afsluitende hoofdstuk de mogelijke effecten besproken.

Indeling in vier groepen

In het rapport zijn de inwoners van de MRA beschreven aan de hand van vier groepen:

  • Inwoners geboren in de MRA
  • Inwoners die elders in Nederland zijn geboren
  • Eerste generatie migranten die tien jaar of korter in Nederland woont
  • Eerste generatie migranten die langer dan tien jaar in Nederland woont

Het rapport schetst voor deze groepen de belangrijkste kenmerken op het gebied van demografie, wonen en werk en inkomen, en laat zien in hoeverre de groepen van elkaar verschillen.

Meeste inwoners ook geboren in MRA

Tussen 2013 en 2017 nam het aantal inwoners van de MRA toe van 2,34 miljoen naar 2,43 miljoen (+4%). Meer dan de helft van de inwoners van de MRA is er ook geboren (55%). Een kwart (25%) is in Nederland, maar buiten de MRA geboren. Acht procent is in het buitenland geboren en woont korter dan tien jaar in Nederland en elf procent is in het buitenland geboren en woon langer in Nederland. In Amsterdam wijken deze cijfers iets af: in de hoofdstad is 45% van de bevolking in de MRA geboren en een kwart elders in Nederland.

Onderzoeksvragen

De Migratiemonitor MRA beantwoordt de volgende onderzoeksvragen:

  1. In hoeverre is de bevolkingssamenstelling in de MRA de afgelopen jaren veranderd door migratie?
  2. Wat zijn de demografische en sociaaleconomische kenmerken van verschillende groepen immigranten die in de MRA wonen en in hoeverre verschillen deze van inwoners die in de MRA geboren zijn?
  3. Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de demografische en sociaaleconomische situatie van de verschillende groepen inwoners in de MRA tussen 2013 en 2017?

Waar wonen migranten die zich vanuit het buitenland in de MRA hebben gevestigd tien jaar later?

Afbeelding credits

Header afbeelding: Migratie_Canva.png

Icon afbeelding: Metropoolregio Amsterdam

Media

Documenten